Chủ Nhật, 09/02/2020, 09:08 [GMT+7]

Ban hành kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2020. Qua đó, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.
Ban Công an thị trấn Yên Thành tuyên truyền giải tỏa hành lang,                 vỉa hè bị lấn chiếm
Ban Công an thị trấn Yên Thành tuyên truyền giải tỏa hành lang, vỉa hè bị lấn chiếm
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu, phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhất là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu, cán bộ đảng viên nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, tổ chức chính trị xã hội và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT. Đồng thời, nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận An ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào khác do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động, đảm bảo ổn định quốc phòng - an ninh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Để thực hiện kế hoạch có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết liên tịch, thông tư liên ngành, các chương trình phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT đã được ký kết với các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh… Các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nội dung, giải pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng giáo, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng biên giới, miền núi, dân tộc, nông thôn, đô thị và trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; tăng cường các biện pháp vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Đồng thời, nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”(19/8) năm 2020. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT gắn với xây dựng cơ sở đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và thực hiện tiêu chí bảo đảm ANTT trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
 
UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Định kỳ đề xuất, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tham mưu UBND tỉnh báo cáo Trung ương và Tỉnh ủy theo quy định; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện có hiệu quả; phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành chỉ tiêu công tác, để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ yếu, để xảy ra các vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT mà không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện nhưng không tham mưu xử lý kịp thời.
.

Đ. Thắng

.