Thứ Năm, 09/05/2024, 15:52 [GMT+7]

Thủ tục hành chính về quản lý cư trú mới nhất 2024

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ CƯ TRÚ

THỦ TỤC (Chọn thủ tục để xem)
1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CẤP XÃ
2. THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CẤP XÃ
3. THỦ TỤC TÁCH HỘ TẠI CẤP XÃ
4. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ TRONG CSDL VỀ CƯ TRÚ TẠI CẤP XÃ
5. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI CẤP XÃ
6. THỦ TỤC GIA HẠN TẠM TRÚ TẠI CẤP XÃ
7. THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI CẤP XÃ
8. KHAI BÁO THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, TẠM TRÚ TẠI CẤP XÃ
9. THỦ TỤC THÔNG BÁO LƯU TRÚ TẠI CẤP XÃ
10. THỦ TỤC KHAI BÁO TẠM VẮNG TẠI CẤP XÃ
11. XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ TẠI CẤP XÃ

CÁC BIỂU MẪU

Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 66
Mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 66
Mẫu CT03 ban hành kèm theo Thông tư số 66
Mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 66
Mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 66
Mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 66
Mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 66
Mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư số 66
Mẫu CT09 ban hành kèm theo Thông tư số 66
Mẫu CT10 ban hành kèm theo Thông tư số 66
Mẫu CT11 ban hành kèm theo Thông tư số 66

.

Công an Nghệ An