Thứ Năm, 06/10/2022, 10:57 [GMT+7]

Danh sách 253 điểm đăng kí mô tô, xe máy tại Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện thí điểm phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, tại Nghệ An, có 186 Công an xã, phường và 67 cụm thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

DANH SÁCH

Công an 186 xã, phường được thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô

TT

ĐƠN VỊ

THUỘC

GHI CHÚ

1

Công an xã Tào Sơn

Công an Huyện Anh Sơn

 

2

Công an xã Cao Sơn

Công an Huyện Anh Sơn

 

3

Công an xã Cẩm Sơn

Công an huyện Anh Sơn

 

4

Công an xã Hội Sơn

Công an huyện Anh Sơn

 

5

Công an xã Đỉnh Sơn

Công an huyện Anh Sơn

 

6

Công an xã Lạng Sơn

Công an huyện Anh Sơn

 

7

Công an xã Long Sơn

Công an huyện Anh Sơn

 

8

Công an xã Đôn Phục

Công an huyện Con Cuông

 

9

Công an xã Châu Khê

Công an huyện Con Cuông

 

10

Công an xã Lạng Khê

Công an huyện Con Cuông

 

11

Công an xã Yên Khê

Công an huyện Con Cuông

 

12

Công an xã Thạch Ngàn

Công an huyện Con Cuông

 

13

Công an xã Mậu Đức

Công an huyện Con Cuông

 

14

Công an xã Diễn Đồng

Công an huyện Diễn Châu

 

15

Công an xã Diễn Hoa

Công an huyện Diễn Châu

 

16

Công an xã Diễn Hùng

Công an huyện Diễn Châu

 

17

Công an xã Diễn Tháp

Công an huyện Diễn Châu

 

18

Công an xã Diễn Xuân

Công an huyện Diễn Châu

 

19

Công an xã Diễn An

Công an huyện Diễn Châu

 

20

Công an xã Diễn Lợi

Công an huyện Diễn Châu

 

21

Công an xã Diễn Lộc

Công an huyện Diễn Châu

 

22

Công an xã Diễn Nguyên

Công an huyện Diễn Châu

 

23

Công an xã Diễn Liên

Công an huyện Diễn Châu

 

24

Công an xã Diễn Mỹ

Công an huyện Diễn Châu

 

25

Công an xã Diễn Thái

Công an huyện Diễn Châu

 

26

Công an xã Diễn Cát

Công an huyện Diễn Châu

 

27

Công an xã Diễn Hạnh

Công an huyện Diễn Châu

 

28

Công an xã Diễn Tân

Công an huyện Diễn Châu

 

29

Công an xã Diễn Hoàng

Công an huyện Diễn Châu

 

30

Công an xã Diễn Vạn

Công an huyện Diễn Châu

 

31

Công an xã Đặng Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

32

Công an xã Nam Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

33

Công an xã Lam Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

34

Công an xã Trung Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

35

Công an xã Quang Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

36

Công an xã Thái Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

37

Công an xã Hòa Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

38

Công an xã Xuân Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

39

Công an xã Lạc Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

40

Công an xã Thượng Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

41

Công an xã Văn Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

42

Công an xã Tân Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

43

Công an xã Hiến Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

44

Công an xã Nhân Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

45

Công an xã Yên Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

46

Công an xã Giang Sơn Đông

Công an huyện Đô Lương

 

47

Công an xã Đà Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

48

Công an xã Lưu Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

49

Công an xã Thịnh Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

50

Công an xã Minh Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

51

Công an xã Mỹ Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

52

Công an xã Thuận Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

53

Công an xã Đông Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

54

Công an xã Tràng Sơn

Công an huyện Đô Lương

 

55

Công an xã Hưng Thịnh

Công an huyện Hưng Nguyên

 

56

Công an xã Hưng Nghĩa

Công an huyện Hưng Nguyên

 

57

Công an xã Hưng Yên Bắc

Công an huyện Hưng Nguyên

 

58

Công an xã Hưng Lĩnh

Công an huyện Hưng Nguyên

 

59

Công an xã Châu Nhân

Công an huyện Hưng Nguyên

 

60

Công an xã Xuân Lam

Công an huyện Hưng Nguyên

 

61

Công an xã Long Xá

Công an huyện Hưng Nguyên

 

62

Công an xã Hưng Yên Nam

Công an huyện Hưng Nguyên

 

63

Công an xã Hưng Đạo

Công an huyện Hưng Nguyên

 

64

Công an xã Nam Nghĩa

Công an huyện Nam Đàn

 

65

Công an xã Nam Xuân

Công an huyện Nam Đàn

 

66

Công an xã Nam Cát

Công an huyện Nam Đàn

 

67

Công an xã Xuân Hòa

Công an huyện Nam Đàn

 

68

Công an xã Nam Giang

Công an huyện Nam Đàn

 

69

Công an xã Nam Lĩnh

Công an huyện Nam Đàn

 

70

Công an xã Nam Anh

Công an huyện Nam Đàn

 

71

Công an xã Xuân Lâm

Công an huyện Nam Đàn

 

72

Công an xã Nghi Công Bắc

Công an huyện Nghi Lộc

 

73

Công an xã Nghi Hưng

Công an huyện Nghi Lộc

 

74

Công an xã Khánh Hợp

Công an huyện Nghi Lộc

 

75

Công an xã Nghi Đồng

Công an huyện Nghi Lộc

 

76

Công an xã Nghi Thịnh

Công an huyện Nghi Lộc

 

77

Công an xã Nghi Thiết

Công an huyện Nghi Lộc

 

78

Công an xã Nghi Công Nam

Công an huyện Nghi Lộc

 

79

Công an xã Nghi Quang

Công an huyện Nghi Lộc

 

80

Công an xã Nghi Hoa

Công an huyện Nghi Lộc

 

81

Công an xã Nghi Long

Công an huyện Nghi Lộc

 

82

Công an xã Nghi Phương

Công an huyện Nghi Lộc

 

83

Công an xã Nghi Trường

Công an huyện Nghi Lộc

 

84

Công an xã Nghĩa Lợi

Công an huyện Nghĩa Đàn

 

85

Công an xã Nghĩa Đức

Công an huyện Nghĩa Đàn

 

86

Công an xã Nghĩa Hưng

Công an huyện Nghĩa Đàn

 

87

Công an xã Nghĩa Trung

Công an huyện Nghĩa Đàn

 

88

Công an xã Nghĩa Yên

Công an huyện Nghĩa Đàn

 

89

Công an xã Nghĩa An

Công an huyện Nghĩa Đàn

 

90

Công an xã Nghĩa Lâm

Công an huyện Nghĩa Đàn

 

91

Công an xã Nghĩa Mai

Công an huyện Nghĩa Đàn

 

92

Công an xã Châu Thôn

Công an huyện Quế Phong

 

93

Công an xã Châu Kim

Công an huyện Quế Phong

 

94

Công an xã Quang Phong

Công an huyện Quế Phong

 

95

Công an xã Cắm Muộn

Công an huyện Quế Phong

 

96

Công an xã Châu Tiến

Công an huyện Qùy Châu

 

97

Công an xã Châu Bính

Công an huyện Qùy Châu

 

98

Công an xã Châu Phong

Công an huyện Qùy Châu

 

99

Công an xã Hạ Sơn

Công an huyện Qùy Hợp

 

100

Công an xã Châu Thành

Công an huyện Qùy Hợp

 

101

Công an xã Châu Lộc

Công an huyện Qùy Hợp

 

102

Công an xã Yên Hợp

Công an huyện Qùy Hợp

 

103

Công an xã Quỳnh Bá

Công an huyện Quỳnh Lưu

 

104

Công an xã Quỳnh Đôi

Công an huyện Quỳnh Lưu

 

105

Công an xã Quỳnh Thuận

Công an huyện Quỳnh Lưu

 

106

Công an xã Quỳnh Hoa

Công an huyện Quỳnh Lưu

 

107

Công an xã Quỳnh Yên

Công an huyện Quỳnh Lưu

 

108

Công an xã Quỳnh Nghĩa

Công an huyện Quỳnh Lưu

 

109

Công an xã Quỳnh Diễn

Công an huyện Quỳnh Lưu

 

110

Công an xã Quỳnh Long

Công an huyện Quỳnh Lưu

 

111

Công an xã Quỳnh Tam

Công an huyện Quỳnh Lưu

 

112

Công an xã Tân Sơn

Công an huyện Quỳnh Lưu

 

113

Công an xã Quỳnh Hồng

Công an huyện Quỳnh Lưu

 

114

Công an xã Tân An

Công an huyện Tân Kỳ

 

115

Công an xã Phú Sơn

Công an huyện Tân Kỳ

 

116

Công an xã Tân Phú

Công an huyện Tân Kỳ

 

117

Công an xã Tân Hợp

Công an huyện Tân Kỳ

 

118

Công an xã Tân Xuân

Công an huyện Tân Kỳ

 

119

Công an xã Hương Sơn

Công an huyện Tân Kỳ

 

120

Công an xã Tiên Kỳ

Công an huyện Tân Kỳ

 

121

Công an xã Nghĩa Hành

Công an huyện Tân Kỳ

 

122

Công an xã Nghĩa Bình

Công an huyện Tân Kỳ

 

123

Công an xã Nghĩa Thái

Công an huyện Tân Kỳ

 

124

Công an xã Nghĩa Dũng

Công an huyện Tân Kỳ

 

125

Công an xã Kỳ Tân

Công an huyện Tân Kỳ

 

126

Công an xã Kỳ Sơn

Công an huyện Tân Kỳ

 

127

Công an xã Xuân Tường

Công an huyện Thanh Chương

 

128

Công an xã Thanh Đồng

Công an huyện Thanh Chương

 

129

Công an xã Thanh Hà

Công an huyện Thanh Chương

 

130

Công an xã Thanh Dương

Công an huyện Thanh Chương

 

131

Công an xã Phong Thịnh

Công an huyện Thanh Chương

 

132

Công an xã Thanh Sơn

Công an huyện Thanh Chương

 

133

Công an xã Thanh Ngọc

Công an huyện Thanh Chương

 

134

Công an xã Thanh Khê

Công an huyện Thanh Chương

 

135

Công an xã Thanh Lĩnh

Công an huyện Thanh Chương

 

136

Công an xã Thanh Yên

Công an huyện Thanh Chương

 

137

Công an xã Thanh Lâm

Công an huyện Thanh Chương

 

138

Công an xã Ngọc Lâm

Công an huyện Thanh Chương

 

139

Công an xã Thanh Đức

Công an huyện Thanh Chương

 

140

Công an xã Thanh An

Công an huyện Thanh Chương

 

141

Công an xã Hạnh Lâm

Công an huyện Thanh Chương

 

142

Công an xã Thanh Thủy

Công an huyện Thanh Chương

 

143

Công an xã Thanh Hương

Công an huyện Thanh Chương

 

144

Công an xã Cát Văn

Công an huyện Thanh Chương

 

145

Công an xã Thanh Tiên

Công an huyện Thanh Chương

 

146

Công an xã Ngọc Sơn

Công an huyện Thanh Chương

 

147

Công an xã Thanh Lương

Công an huyện Thanh Chương

 

148

Công an xã Thanh Mai

Công an huyện Thanh Chương

 

149

Công an xã Thanh Thịnh

Công an huyện Thanh Chương

 

150

Công an xã Yên Na

Công an huyện Tương Dương

 

151

Công an xã Yên Hòa

Công an huyện Tương Dương

 

152

Công an xã Nga My

Công an huyện Tương Dương

 

153

Công an xã Tam Đình

Công an huyện Tương Dương

 

154

Công an xã Tam Thái

Công an huyện Tương Dương

 

155

Công an xã Xá Lượng

Công an huyện Tương Dương

 

156

Công an xã Tam Quang

Công an huyện Tương Dương

 

157

Công an xã Lý Thành

Công an huyện Yên Thành

 

158

Công an xã Hậu Thành

Công an huyện Yên Thành

 

159

Công an xã Minh Thành

Công an huyện Yên Thành

 

160

Công an xã Bắc Thành

Công an huyện Yên Thành

 

161

Công an xã Thịnh Thành

Công an huyện Yên Thành

 

162

Công an xã Hùng Thành

Công an huyện Yên Thành

 

163

Công an xã Trung Thành

Công an huyện Yên Thành

 

164

Công an xã Tăng Thành

Công an huyện Yên Thành

 

165

Công an xã Tây Thành

Công an huyện Yên Thành

 

166

Công an xã Hồng Thành

Công an huyện Yên Thành

 

167

Công an xã Nam Thành

Công an huyện Yên Thành

 

168

Công an xã Hợp Thành

Công an huyện Yên Thành

 

169

Công an xã Phú Thành

Công an huyện Yên Thành

 

170

Công an xã Quang Thành

Công an huyện Yên Thành

 

171

Công an xã Sơn Thành

Công an huyện Yên Thành

 

172

Công an xã Mỹ Thành

Công an huyện Yên Thành

 

173

Công an xã Tiến Thành

Công an huyện Yên Thành

 

174

Công an xã Liên Thành

Công an huyện Yên Thành

 

175

Công an xã Vĩnh Thành

Công an huyện Yên Thành

 

176

Công an xã Mã Thành

Công an huyện Yên Thành

 

177

Công an xã Khánh Thành

Công an huyện Yên Thành

 

178

Công an phường Nghi Thu

Công an thị xã Cửa Lò

 

179

Công an phường Thu Thuỷ

Công an thị xã Cửa Lò

 

180

Công an phường Nghi Hòa

Công an thị xã Cửa Lò

 

181

Công an phường Quỳnh Dị

Công an thị xã Hoàng Mai

 

182

Công an xã Quỳnh Liên

Công an thị xã Hoàng Mai

 

183

Công an xã Nghĩa Mỹ

Công an thị xã Thái Hòa

 

184

Công an xã Đông Hiếu

Công an thị xã Thái Hòa

 

185

Công an phường Long Sơn

Công an thị xã Thái Hòa

 

186

Công an xã Tây Hiếu

Công an thị xã Thái Hòa

 

 

DANH SÁCH

Phân cụm công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc thường trú tại cấp xã chưa được phân cấp đăng ký xe trong cùng huyện, thị xã

TT

Đơn vị thực hiện

cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại

THUỘC

1

Công an huyện Anh Sơn

Thị trấn Anh Sơn, xã Khai Sơn,

xã Thạch Sơn.

Công an huyện Anh Sơn

2

Công an xã Đỉnh Sơn

xã Đỉnh Sơn, xã Thành Sơn, xã Thọ Sơn, xã Tam Sơn, xã Bình Sơn.

Công an huyện Anh Sơn

3

Công an xã Đức Sơn

Xã Đức Sơn, xã Vĩnh Sơn,

xã Hùng Sơn

Công an huyện Anh Sơn

4

Công an xã Nghĩa Dũng

xã Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Hợp

Công an huyện Tân Kỳ

5

Công an xã Nghĩa Hoàn

xã Nghĩa Hoàn, xã Tân Long

Công an huyện Tân Kỳ

6

Công an xã Phong Thịnh

xã Phong Thịnh, xã Thanh Nho,

xã Thanh Hòa

Công an huyện Thanh Chương

7

Công an xã Thanh An

xã Thanh An, xã Thanh Chi

Công an huyện Thanh Chương

8

Công an xã Thanh Hà

xã Thanh Hà, xã Thanh Tùng

Công an huyện Thanh Chương

9

Công an xã Thanh Yên

xã Thanh Yên, xã Thanh Khai

Công an huyện Thanh Chương

10

Công an xã Võ Liệt

xã Võ Liệt, xã Thanh Long

Công an huyện Thanh Chương

11

Công an xã Thanh Xuân

xã Thanh Xuân, xã Thanh Giang

Công an huyện Thanh Chương

12

Công an xã Nga My

Xã Nga My, xã Xiêng My

Công an huyện Tương Dương

13

Công an xã Tam Quang

xã Tam Quang, xã Yên Thắng

Công an huyện Tương Dương

14

Công an xã Tam Thái

xã Tam Thái, xã Tam Hợp.

Công an huyện Tương Dương

15

Công an xã Xá Lượng

xã Xá Lượng, xã Lưu Kiền, xã Lượng Minh, xã Mai Sơn,

xã Nhôn Mai

Công an huyện Tương Dương

16

Công an xã Yên Hòa

xã Yên Hòa, xã Yên Tĩnh

Công an huyện Tương Dương

17

Công an xã Yên Na

xã Yên Na, xã Hữu Khuông

Công an huyện Tương Dương

18

Công an huyện

Con Cuông

Thị trấn Con Cuông, xã Bồng Khê,

xã Bình Chuẩn, xã Cam Lâm

Công an huyện Con Cuông

19

Công an xã Nghi Phương

xã Nghi Phương, xã Nghi Mỹ

Công an huyện Nghi Lộc

20

Công an xã Nghi Thiết

xã Nghi Thiết, xã Nghi Tiến

Công an huyện Nghi Lộc

21

Công an xã Nghi Long

Xã Nghi Long, xã Nghi Xá

Công an huyện Nghi Lộc

22

Công an huyện Quỳ Hợp

Thị trấn Quỳ Hợp, xã Thọ Hợp

Công an huyện Quỳ Hợp

23

Công an xã Châu Đình

xã Châu Đình, xã Văn Lợi

Công an huyện Quỳ Hợp

24

Công an xã Châu Lý

xã Châu Lý, xã Bắc Sơn,

xã Nam Sơn

Công an huyện Quỳ Hợp

25

Công an xã Châu Cường

xã Châu Cường, xã Châu Hồng

Công an huyện Quỳ Hợp

26

Công an xã Châu Lộc

xã Châu Lộc, xã Châu Tiến,

xã Liên Hợp

Công an huyện Quỳ Hợp

27

Công an xã Nghĩa Lợi

xã Nghĩa Lợi, xã Nghĩa Thọ,

xã Nghĩa Lạc

Công an huyện Nghĩa Đàn

28

Công an xã Nghĩa Hội

xã Nghĩa Hội, xã Nghĩa Bình,

xã Nghĩa Phú

Công an huyện Nghĩa Đàn

29

Công an xã Nghĩa Lâm

xã Nghĩa Lâm, xã Nghĩa Sơn,

xã Nghĩa Minh

Công an huyện Nghĩa Đàn

30

Công an xã Nghĩa Yên

xã Nghĩa Yên, xã Nghĩa Hồng

Công an huyện Nghĩa Đàn

31

Công an xã Nghĩa Mai

xã Nghĩa Mai, xã Nghĩa Thịnh

Công an huyện Nghĩa Đàn

32

Công an xã Nghĩa Hưng

xã Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Hiếu

Công an huyện Nghĩa Đàn

33

Công an xã Nghĩa Lộc

xã Nghĩa Lộc, xã Nghĩa Long

Công an huyện Nghĩa Đàn

34

Công an huyện

Diễn Châu

Thị trấn Diễn Châu, xã Diễn Phúc

Công an huyện Diễn Châu

35

Công an xã Diễn Hồng

xã Diễn Hồng, xã Diễn Phong

Công an huyện Diễn Châu

36

Công an xã Diễn Cát

xã Diễn Cát, xã Minh Châu

Công an huyện Diễn Châu

37

Công an xã Diễn Nguyên

xã Diễn Nguyên, xã Diễn Quảng

Công an huyện Diễn Châu

38

Công an huyện Nam Đàn

Thị trấn Nam Đàn, xã Nam Thái,

xã Hồng Long

Công an huyện Nam Đàn

39

Công an xã Nam Nghĩa

xã Nam Nghĩa, xã Nam Hưng

Công an huyện Nam Đàn

40

Công an huyện

Yên Thành

Thị trấn Yên Thành, xã Hoa Thành

Công an huyện Yên Thành

41

Công an xã Đồng Thành

xã Đồng Thành, xã Kim Thành

Công an huyện Yên Thành

42

Công an xã Mỹ Thành

Xã Mỹ Thành, xã Đại Thành

Công an huyện Yên Thành

43

Công an xã Hưng Thịnh

xã Hưng Thịnh, xã Hưng Phúc

Công an huyện Hưng Nguyên

44

Công an xã Châu Nhân

xã Châu Nhân, xã Hưng Lợi

Công an huyện Hưng Nguyên

45

Công an xã Xuân Lam

xã Xuân Lam, xã Hưng Thành

Công an huyện Hưng Nguyên

46

Công an xã Hưng Đạo

xã Hưng Đạo, xã Hưng Tân

Công an huyện Hưng Nguyên

47

Công an xã Hưng Nghĩa

xã Hưng Nghĩa, xã Hưng Mỹ

Công an huyện Hưng Nguyên

48

Công an xã Long Xá

xã Long Xá, xã Hưng Thông

Công an huyện Hưng Nguyên

49

Công an xã Tri Lễ

xã Tri Lễ, xã Nậm Nhoóng

Công an huyện Quế Phong

50

Công an xã Châu Kim

xã Châu Kim, xã Nậm Giải

Công an huyện Quế Phong

51

Công an xã Tiền Phong

xã Tiền Phong, xã Thông Thụ,

xã Đồng Văn, xã Hạnh Dịch

Công an huyện Quế Phong

52

Công an xã Lam Sơn

xã Lam Sơn, xã Bồi Sơn,

xã Ngọc Sơn

Công an huyện Đô Lương

53

Công an xã Hòa Sơn

xã Hòa Sơn, xã Bài Sơn

Công an huyện

Đô Lương

54

Công an xã

Giang Sơn Đông

xã Giang Sơn Đông, xã Giang Sơn Tây

Công an huyện

Đô Lương

55

Công an xã Đặng Sơn

xã Đặng Sơn, xã Bắc Sơn

Công an huyện

Đô Lương

56

Công an xã Tràng Sơn

xã Tràng Sơn, xã Hồng Sơn

Công an huyện

Đô Lương

57

Công an phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến, xã Nghĩa Tiến

Công an thị xã Thái Hòa

58

Công an phường

Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu, phường Quang Phong

Công an thị xã Thái Hòa

59

Công an huyện

Quỳ Châu

Thị trấn Tân Lạc, xã Châu Thắng

Công an huyện Quỳ Châu

60

Công an xã Châu Hội

xã Châu Hội, xã Châu Nga

Công an huyện Quỳ Châu

61

Công an xã Châu Bính

xã Châu Bính, xã Châu Thuận

Công an huyện Quỳ Châu

62

Công an xã Châu Phong

xã Châu Phong, xã Châu Hoàn,

xã Diên Lãm

Công an huyện Quỳ Châu

63

Công an xã Ngọc Sơn

xã Ngọc Sơn, xã Quỳnh Mỹ

Công an huyện Quỳnh Lưu

64

Công an xã Quỳnh Bảng

xã Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Lương

Công an huyện Quỳnh Lưu

65

Công an xã Quỳnh Nghĩa

xã Quỳnh Nghĩa, xã Quỳnh Minh

Công an huyện Quỳnh Lưu

66

Công an xã

Quỳnh Thắng

xã Quỳnh Thắng, xã Tân Thắng

Công an huyện Quỳnh Lưu

67

Công an xã Sơn Hải

xã Sơn Hải, xã Quỳnh Thọ,

xã Quỳnh Ngọc

Công an huyện Quỳnh Lưu

 

.

Công an Nghệ An