Thứ Năm, 17/08/2023, 07:57 [GMT+7]

Thủ tục hành chính về PCCC & CNCH mới nhất 2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CẤP TỈNH

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Chọn tên thủ tục để xem chi tiết)

BIỂU MẪU

ĐÍNH KÈM

BIỂU MẪU THAM KHẢO

1

THỦ TỤC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Mẫu PC06

 

2

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THUỘC LOẠI 1, LOẠI 2, LOẠI 3, LOẠI 4 VÀ LOẠI 9 BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP)

Phụ lục IV

 

3

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THUỘC LOẠI 1, LOẠI 2, LOẠI 3, LOẠI 4 VÀ LOẠI 9 BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP)

Phụ lục IV

 

4

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ TRÊN ĐƯỜNG SẮT (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP)

Mẫu PC02

 

5

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu PC21

Mẫu PC22

Mẫu PC23

 

6

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu PC24

 

7

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆNNGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu PC24

 

8

THỦ TỤC CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

Mẫu 01

 

9

THỦ TỤC CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN HUẤNLUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Mẫu 01

 

10

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Mẫu 01

 

11

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆNKINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu PC23

 

12

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu PC33

 

13

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu PC33

 

14

THỦ TỤC NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu PC11

 

15

THỦ TỤC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ

Mẫu PC19

 

16

THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN

Mẫu PC15

 

17

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Mẫu PC27

 


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CẤP HUYỆN

TT

Tên thủ tục hành chính

(Chọn tên thủ tục để xem chi tiết)

Biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

1

THỦ TỤC CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CẤP HUYỆN

Mẫu PC21

Mẫu PC22

Mẫu PC23

 

2

THỦ TỤC CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CẤP HUYỆN

Mẫu PC24

 

3

THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CẤP HUYỆN

Mẫu PC24

 

4

THỦ TỤC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ TẠI CẤP HUYỆN

Mẫu PC19

 

5

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THUỘC LOẠI 1, LOẠI 2, LOẠI 3, LOẠI 4 VÀ LOẠI 9 BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CẤP HUYỆN

Phụ lục IV

 

6

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THUỘC LOẠI 1, LOẠI 2, LOẠI 3, LOẠI 4 VÀ LOẠI 9 BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CẤP HUYỆN

Phụ lục IV

 

7

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ TRÊN ĐƯỜNG SẮT (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CẤP HUYỆN

Mẫu PC02

 

8

THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TẠI CẤP HUYỆN

Mẫu PC15

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
TẠI CÔNG AN CẤP XÃ

TT

Tên thủ tục hành chính

(Chọn tên thủ tục để xem chi tiết)

Biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

1

THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TẠI CẤP XÃ

Mẫu PC15

 

 

.

Công an Nghệ An

.