Thứ Ba, 17/11/2020, 08:01 [GMT+7]

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(Congannghean.vn)-Năm 2020, các phong trào thi đua do Chính phủ, tỉnh phát động đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Qua đó tạo động lực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Công tác biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến  trong các phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả
Công tác biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả
Theo đó, các cấp, ngành đã triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)", “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đến các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng. Đơn cử như trong xây dựng NTM, đến nay, toàn tỉnh có 246/411 xã đạt chuẩn NTM; bình quân tiêu chí cả tỉnh là 16,3 tiêu chí/xã; có 4 đơn vị cấp huyện: TX Thái Hoà, TP Vinh, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành đạt chuẩn NTM. 
 
Với phong trào “Nghệ An chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, sau 5 năm thực hiện, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Dự kiến đến cuối năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 3%. Trong thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển", việc thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo toàn diện. Trong 10 tháng năm 2020 (tính đến 15/10/2020), trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 63 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 7.326,49 tỉ đồng; điều chỉnh 75 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 19 dự án (tăng 6.561,08 tỉ đồng). Với phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” đã tạo sức lan tỏa rộng khắp và đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều ngành, địa phương tiếp tục xây dựng và triển khai nhiều công trình, phần việc "Lời nói hay, việc làm tốt"; "Hướng về phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân", “Làm theo Bác”, xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng mô hình "điểm sáng" trong cơ quan, đơn vị... 
 
Từ thực tế trên, có thể khẳng định, các phong trào thi đua đã đạt được nhiều chuyển biến, kết quả tích cực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đạt được những kết quả nói trên, phải kể đến hiệu quả công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Từ các phong trào thi đua, đã có nhiều công trình, mô hình cải tiến kỹ thuật được xây dựng, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng. Đăc biệt, việc chia cụm, khối và đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua đã tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua. Hoạt động của cụm, khối cũng là diễn đàn để trao đổi, thảo luận, học tập các kinh nghiệm quý báu trong công tác thi đua, khen thưởng. 
 
Hiện nay, Nghệ An có 4 cụm thi đua các huyện, thành phố, thị xã; 8 khối thi đua các sở, ban, ngành; 14 khối thi đua các doanh nghiệp và 4 khối thi đua tổ chức Hội. Các ngành, huyện cơ bản đã phân chia các cụm, khối thi đua trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ tương đồng, tạo thuận lợi trong việc xây dựng và triển khai các phong trào thi đua. Qua triển khai các phong trào thi đua với hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, các đơn vị đã kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua và lựa chọn bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các điển hình trong phong trào. Tỉ lệ khen thưởng cấp tỉnh cho người lao động trực tiếp đạt 48,57%.
 
Về nhiệm vụ năm 2021, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước,  trọng tâm là các phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Nghệ An chung sức xây dựng NTM”; “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”; “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”... Bên cạnh đó, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục xét khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật; kiên quyết chống bệnh thành tích trong thi đua và những tiêu cực trong khen thưởng. Tập trung giải quyết kịp thời hồ sơ tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"; hồ sơ kháng chiến tồn đọng, hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp cho thanh niên xung phong tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ, hồ sơ cấp đổi hiện vật...
.

Thùy Dương

.