Thứ Hai, 16/11/2020, 08:23 [GMT+7]

Tập trung học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

(Congannghean.vn)-Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về nội dung cơ bản của Nghị quyết.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025  đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
Đó là, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020 - 2025. Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết. Gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp, ngành, địa phương và đơn vị.
 
Nội dung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung vào 2 chuyên đề: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025. Theo kế hoạch, tại cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện. Thời gian: 1 ngày, thực hiện trước ngày 15/12/2020. Về cấp huyện (tương đương): Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cốt cán ở đơn vị, địa phương mình. Thời gian: 1 ngày, hoàn thành trước 10/1/2021. Cấp cơ sở: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị mình. Thời gian: 1 buổi, hoàn thành trước 30/1/2021.
 
Đối với TP Vinh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức điểm cầu trực tuyến tại địa phương, đơn vị mình về Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Để tuyên truyền, phổ biến nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện, Tỉnh ủy giao cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở có kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy Đảng cơ sở tổ chức giới thiệu và tuyên truyền Nghị quyết cho các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tập trung vào những nội dung trọng tâm, cối lõi của Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung Nghị quyết, chương trình hành động (kế hoạch thực hiện), nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến các tầng lớp nhân dân…
 
Tại Kế hoạch này, Tỉnh ủy cũng giao các cấp ủy Đảng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt; thảo luận và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cấp ủy mình…; chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của cấp tỉnh và kế hoạch thực hiện ở các cấp.
.

M.H

.