Thứ Ba, 11/02/2020, 07:55 [GMT+7]

Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

(Congannghean.vn)-Cụ thể, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cùng với đó, bám sát các Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện.
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường luôn được lực lượng Công an triển khai kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường luôn được lực lượng Công an triển khai kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực
Đồng thời, triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện. Cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo sự phối hợp, lồng ghép các hoạt động.
 
Trong năm 2020, về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021,  các Chương trình phối hợp và các Đề án về PBGDPL; phát huy vai trò của ngành Tư pháp trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định, điều phối kế hoạch; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, nhất là tham mưu, tư vấn thực hiện công tác PBGDPL; tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện; hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL và nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành địa phương.
 
Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2020” và Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hướng dẫn thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành công ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, nhất là trong công tác hòa giải ở cơ sở các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại địa phương; kiện toàn các tổ hòa giải theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tổ chức tổng kết, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình trong công tác hòa giải. Các cơ quan, đơn vị theo dõi, hướng dẫn, triển khai các giải pháp để thực hiện tốt việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
 
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn ở cơ sở.
.

V. Thành

.