Thứ Năm, 01/10/2020, 07:08 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

(Congannghean.vn)-Tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Xác định rõ điều đó, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Nghệ An đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác này. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng (Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh tại Hội thi Báo cáo viên,              tuyên truyền viên pháp luật giỏi lần thứ III năm 2019)
Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng (Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi lần thứ III năm 2019)
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, các đơn vị, địa phương đã kịp thời quán triệt, triển khai Chỉ thị số 17- CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về  "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" đến các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên; đồng thời, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn  đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên với nhân dân.
 
Hiện nay, toàn tỉnh có 3.075 BCV từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, BCV Trung ương ở tỉnh 7 đồng chí, BCV cấp tỉnh có 57 đồng chí, cấp huyện và tương đương 587 đồng chí, 2.424 đồng chí BCV, TTV cấp xã, phường, thị trấn. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, thời gian qua, đội ngũ BCV, TTV đã trở thành lực lượng chủ lực và ngày càng có nhiều đóng góp tích cực. Công tác tuyên truyền miệng được đội ngũ BCV, TTV triển khai toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là tập trung vào các vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm; các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước như việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới… Qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.
 
Tại cuộc tọa đàm trực tuyến “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng trong tình hình mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 18/9 vừa qua, các đồng chí làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn của các đơn vị, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng. Đặc biệt, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo trực tiếp, phải luôn xác định công tác tuyên truyền miệng là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và xác định đội ngũ BCV, TTV là lực lượng nòng cốt; đồng thời, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền miệng đảm bảo tính định hướng, phong phú, thiết thực, hiệu quả...
 
Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ BCV, TTV các cấp, đảm bảo đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; chú trọng nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền miệng nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội. Một yêu cầu nữa đặt ra đó là công tác tuyên truyền miệng phải hướng mạnh về cơ sở. Ngoài việc tuyên truyền cần tăng cường đối thoại, giải đáp kịp thời những băn khoăn, vướng mắc nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân để chủ động phòng ngừa, đấu tranh các tệ nạn, tiêu cực trong đời sống xã hội…
.

An Nhiên

.