Thứ Bảy, 09/11/2019, 09:23 [GMT+7]
Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp thực tế và từng đối tượng. Qua đó, góp phần giáo dục ý thức, nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ và quần chúng nhân dân. Ngày Pháp luật thực sự đã lan tỏa tinh thần, giá trị thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT bằng hình thức  sân khấu hóa cho người dân ở vùng sâu, vùng xa
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT bằng hình thức sân khấu hóa cho người dân ở vùng sâu, vùng xa
Năm 2019 là năm thứ 6 Ngày Pháp luật được triển khai trên cả nước nói chung và tại Nghệ An nói riêng. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đi vào thực tiễn và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Quá trình thực hiện, các sở, ban, ngành, địa phương đã triển khai đầy đủ nội dung, tinh thần của Ngày Pháp luật theo quy định của Luật PBGDPL. Trong đó, tập trung khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội gắn với giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật. 
 
Việc triển khai Ngày Pháp luật đã có sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật với việc tổ chức thi hành pháp luật. Công tác thi hành pháp luật đã hướng đến việc nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Cũng thông qua Ngày Pháp luật, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; qua đó, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Qua việc tổ chức Ngày Pháp luật, nhiều quy định của Hiến pháp, pháp luật, nhất là các điểm mới, các quy định gắn với đời sống hằng ngày của nhân dân đã được phổ biến rộng rãi giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân nâng cao nhận thức pháp luật; giúp mỗi người dân tự bảo vệ tốt nhất quyền lợi và lợi ích của mình.
 
Công tác tổ chức "Ngày Pháp luật" hàng tháng luôn được cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thường trực của Hội đồng đã tổ chức được nhiều cuộc sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng giới thiệu, phổ biến nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật mới như: Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Phòng chống tham nhũng... Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình cũng đã chủ động lựa chọn các hình thức phù hợp để triển khai, phổ biến các luật mới ban hành, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: Tổ chức hội nghị tập trung hoặc lồng ghép việc phổ biến pháp luật với các cuộc họp, sinh hoạt cơ quan (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Ban Dân vận...); BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì Ngày chính trị văn hóa tinh thần với sinh hoạt Ngày Pháp luật vào thứ  5 của tuần cuối tháng; Sở Tài chính tổ chức tìm hiểu pháp luật thông qua nghiên cứu tài liệu tại tủ sách pháp luật, qua internet và phương tiện thông tin đại chúng... Bên cạnh đó, nội dung tổ chức Ngày Pháp luật còn được triển khai lồng ghép với công tác PBGDPL và các hoạt động gắn với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng nông thôn mới”; tổ chức lồng ghép với việc tổ chức Ngày đại đoàn kết tại khu dân cư và nhiều phong trào, hoạt động xã hội khác.
 
Qua 6 năm triển khai thực hiện, có thể nói Ngày Pháp luật đi vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam, là dịp để chúng ta tôn vinh Hiến pháp, pháp luật. Quan trọng hơn, việc thực hiện Ngày Pháp luật đã làm chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho người dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống; đồng thời, tạo cơ sở, động lực để xây dựng, hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật, rất cần sự vào cuộc đồng bộ và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể.
 
Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền PBGDPL nói chung và về Ngày Pháp luật nói riêng, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép triển khai với các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ để "Ngày Pháp luật" thực sự mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa mạnh mẽ.
.

Ngọc Anh

.