Thứ Bảy, 21/11/2020, 09:42 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định cụ thể các nhiệm vụ chủ yếu và tiến độ triển khai để đảm bảo thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ đạt hiệu quả. Đồng thời, xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện. UBND tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò là cơ quan nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh; là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã.
 
Cùng với đó, tiến hành đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động để tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật hợp tác xã, lợi ích của hợp tác xã mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, ngành về hợp tác xã kiểu mới; tập trung tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động trong hợp tác xã…Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; đề xuất các cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích tạo điều kiện giúp các hợp tác xã nông nghiệp chủ động vươn lên, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém.
 
UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh. Giám đốc các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa thành kế hoạch công tác của cơ quan mình và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dựa trên điều kiện của địa phương mình, các huyện, thành, thị chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện, tăng cường hướng dẫn, quan tâm, tạo điều kiện cho các hợp tác xã đủ năng lực tham gia thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia.
 
Cũng trong kế hoạch này, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân nắm rõ Kết luận số 70-KL/TW ngày 3/3/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và kế hoạch này của UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã; kịp thời phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
.

TUỆ TRANG

.