Thứ Sáu, 20/11/2020, 09:05 [GMT+7]

Phấn đấu đến năm 2023, TP Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 634 ngày 12/11 thực hiện Quyết định số 827 ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển TP Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị.

TP Vinh cần đẩy mạnh chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, văn minh
TP Vinh cần đẩy mạnh chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, văn minh
Theo đó, đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý thực hiện quy hoạch, trong đó, về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tập trung xây dựng Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính TP Vinh với quy mô diện tích tự nhiên khoảng 250 km2 phù hợp quy hoạch chung TP Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết định số 52 ngày 14/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, hoàn thành lập quy hoạch phân khu (1/2000) các phường, xã thuộc thành phố, trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định; tổ chức lập quy hoạch xây dựng một số dự án mũi nhọn theo lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ. Tập trung chỉnh trang đô thị đảm bảo xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, xanh - sạch - đẹp; ban hành quy chế quản lý quy hoạch; quy chế quản lý kiến trúc TP Vinh; chương trình phát triển đô thị TP Vinh đến năm 2030. 
 
Đối với nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh giao UBND TP Vinh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với quy hoạch chung thành phố, đảm bảo tiết kiệm, phát huy hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, tổng hợp đầy đủ các chương trình, đề án, dự án có nhu cầu sử dụng đất vào phương án quy hoạch sử dụng đất để làm cơ sở hoàn tất các thủ tục đất đai liên quan. Rà soát hiện trạng thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn để có các giải pháp điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý sử dụng đất đai, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất, quản lý tốt hệ thống kết cấu hạ tầng.
 
Để đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND TP Vinh và các huyện, thị xã liên quan tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu. Đó là, huy động các nguồn lực đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; sử dụng quỹ đất hợp lý; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ; cải cách hành chính và phát triển hợp tác kinh tế. Đối với các sở, ngành đã được giao nhiệm vụ, căn cứ những nội dung liên quan, tiếp tục rà soát các chương trình, đề án và dự án đang triển khai thực hiện để bổ sung, điều chỉnh phù hợp với nội dung Quyết định số 827 ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch này.
 
 Đối với các đề án, dự án mới, các đơn vị được giao có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng đề án, dự án đảm bảo thời gian và chất lượng, trình UBND tỉnh phê duyệt (hoặc tham mưu trình các bộ, ngành và Chính phủ phê duyệt đối với các đề án, dự án thuộc thẩm quyền Trung ương) làm căn cứ thực hiện.
 
UBND TP Vinh căn cứ Quyết định số 827 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Vinh lần thứ XXIV và nội dung kế hoạch này để rà soát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, xác định nhiệm vụ hàng năm phù hợp khả năng cân đối nguồn lực, đồng thời triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thành phố nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh mở rộng thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, trình tỉnh và Trung ương quyết định. UBND TX Cửa Lò, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của đơn vị và kế hoạch này, phối hợp triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả.
.

Thùy Dương

.