Thứ Ba, 25/08/2020, 08:35 [GMT+7]

Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, Nghệ An đã đa dạng hóa các phương thức nâng cao cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực, phương diện. Tuy nhiên, so với mục tiêu đặt ra, vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải thực hiện, hoàn thành. Mới đây, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các ngành và địa phương triển khai các giải pháp để nâng cao các chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS).

Công an Nghệ An đa dạng cách thức cấp phát CMND  cho bà con, quyết tâm giữ vững “thương hiệu” trong CCHC
Công an Nghệ An đa dạng cách thức cấp phát CMND cho bà con, quyết tâm giữ vững “thương hiệu” trong CCHC
Năm 2019, chỉ số PAR INDEX tỉnh Nghệ An cải thiện 5 bậc, từ thứ hạng 29 (năm 2018) lên thứ hạng 24; chỉ số PAPI xếp thứ 17/63 tỉnh, thành; chỉ số PCI cải thiện 1 bậc, từ thứ hạng 19 (năm 2018) lên thứ hạng 18; chỉ số SIPAS xếp thứ 53/63 tỉnh, thành. Với mục tiêu nâng cao và cải thiện chỉ số CCHC, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã rà soát các nội dung, nhiệm vụ thấp điểm hoặc không đạt điểm tối đa của các chỉ số năm 2019 và trách nhiệm của các ngành, địa phương, giải pháp cải thiện các chỉ số. Trong đó, phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành; hoàn thành kịp thời, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp mới áp dụng có hiệu quả trong công tác CCHC ở các ngành, các cấp. Mỗi cơ quan, đơn vị phải có ít nhất một sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC được Hội đồng khoa học cấp tỉnh công nhận.
 
Trên cơ sở đó, triển khai việc cải cách, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. Đưa Trung tâm phục vụ hành chính chính công của tỉnh vào hoạt động hiệu quả. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ cho người dân (đặc biệt là các dịch vụ về đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục, chứng thực và các thủ tục hành chính khác ở cấp xã). Đồng thời, công khai minh bạch, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các quy định về thu chi ngân sách, về hộ nghèo, đất đai...; thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức, doanh nghiệp nếu giải quyết hồ sơ trễ hẹn vì lý do chủ quan. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu đề ra.
 
Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, nâng cao số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích; thiết lập hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh; duy trì, cải tiến, chuyển đổi phiên bản Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đúng quy định. Đồng thời, tăng cường các hoạt động kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời xử lý vi phạm quy định, xử lý hồ sơ chậm, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng.
 
Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách, pháp luật, các quy định hành chính đến người dân; nâng cao chất lượng hoạt động của cổng thông tin điện tử; kiện toàn các kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia, phản hồi đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt trách nhiệm giải trình, các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng các kênh cung cấp để người dân tiếp cận các dịch vụ tư pháp… UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể ở các cấp phối hợp trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, góp ý, phản biện, tuyên truyền, vận động thực hiện CCHC, thực hiện chủ trương đường lối, quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương ở các cấp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức mình; phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt việc điều tra xã hội học liên quan đến các chỉ số.
.

TUỆ TRANG