Thứ Hai, 07/09/2020, 09:54 [GMT+7]

Phòng An ninh kinh tế: Đa dạng các giải pháp cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, thời gian qua, Phòng An ninhh kinh tế đã đẩy mạnh công tác CCHC và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nhiệm vụ chuyên môn và các lĩnh vực khác.

Hội nghị đối thoại về CCHC tại Phòng An ninh kinh tế  nhằm đề xuất nhiều kế hoạch, giải pháp để nâng cao  hiệu quả, chất lượng CCHC trong thời gian tới
Hội nghị đối thoại về CCHC tại Phòng An ninh kinh tế nhằm đề xuất nhiều kế hoạch, giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng CCHC trong thời gian tới
Theo đó, hàng năm, Phòng An ninh kinh tế đã chủ động xây dựng kế hoạch CCHC theo từng giai đoạn cụ thể. Việc chỉ đạo, điều hành  công tác CCHC trong lãnh đạo phòng được phân công rõ ràng, cụ thể, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo - Trưởng phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo chung công tác CCHC của đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các đội công tác tập trung nâng cao chất lượng  tham mưu, hướng dẫn; chủ động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu CCHC. Đơn vị cũng chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. 
 
Phòng An ninh kinh tế đã chủ động nắm, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình để tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh kinh tế. Trên cơ sở nắm, phân tích sát, đúng, trúng tình hình, thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 2 đề án, 10 kế hoạch và 21 công văn chỉ đạo trên lĩnh vực đảm bảo an ninh kinh tế. Qua đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh luôn chủ động trên mọi mặt công tác, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động của bọn tội phạm; đảm bảo an ninh nội bộ, bảo vệ các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia và các công trình mục tiêu kinh tế quan trọng khác. Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng phòng ngừa, phát hiện, xác minh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ an ninh kinh tế, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 
Nhằm giúp CBCS thấm nhuần ý thức và trách nhiệm trong vận dụng các giải pháp CCHC trong thực thi công vụ, Phòng An ninh kinh tế đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC cho CBCS. Thông qua các buổi giao ban hàng ngày, giao ban tháng, quý và đột xuất theo chỉ đạo của Công an tỉnh để cập nhật phổ biến, quán triệt cho toàn thể CBCS các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên về công tác CCHC. Đơn vị đã kết hợp các hội nghị phát động phong trào bảo vệ ANTQ từ đầu năm, hội nghị tọa đàm hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, hội nghị xây dựng điển hình tiên tiến để triển khai các mặt công tác tuyên truyền. Trong thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế đã chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức 21 đợt tuyên truyền, 75 lượt lồng ghép trong các hội nghị để phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp. Phối hợp với các ban, ngành, cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền về công tác CCHC nói chung, CCHC trong lực lượng Công an nói riêng đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn, phát động CBCS tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi, sáng kiến về CCHC...
 
Đi đôi với các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy, lãnh đạo phòng còn chú trọng đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đẩy mạnh CCHC trong đơn vị, tạo sự chuyển biến mới. Trong thời gian qua, đơn vị đã chủ động rà soát, củng cố và bổ sung các quy chế làm việc góp phần đưa hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp, khoa học. Định kỳ hàng năm, lãnh đạo đơn vị tiến hành kiểm tra công tác CCHC trong đơn vị, qua đó đánh giá cụ thể, chi tiết các mặt đã làm được, chưa làm được của các đội công tác, có hình thức khen thưởng đối với những tập thể đội, cá nhân CBCS có kết quả cao, có sáng kiến mới trong CCHC, đồng thời phê bình, nhắc nhở đối với những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt về CCHC. Qua công tác kiểm tra đánh giá hàng năm, đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động về CCHC của CBCS, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đồng thời phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả công tác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị được quan tâm thực hiện thường xuyên theo đúng chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh. 
 
Trong thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế tiếp tục nghiên cứu và đa dạng hóa các giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC. Một mặt, vừa thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh về CCHC, đẩy mạnh CCHC trong nội bộ, mặt khác, tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy chế hoạt động của chi bộ, đơn vị, đề xuất đưa  kết quả CCHC là một trong những tiêu chí, đánh giá đối với các tập thể, cá nhân hàng năm. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian giải quyết công việc cho nhân dân, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo phục vụ tốt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an, thực hiện nghiêm cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
.

MAI HẬU

.