Thứ Ba, 25/08/2020, 15:24 [GMT+7]

Cuộc thi 'Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020'

Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
1. Nâng cao nhận thức và phát huy trí tuệ, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhằm tìm ra sáng kiến, ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) thiết thực, đột phá, có khả năng áp dụng cao trong thực tiễn. Từ đó nghiên cứu, thí điểm, triển khai nhân rộng, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả CCHC, phục vụ tốt hơn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.
 
2. Thông qua cuộc thi góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC; tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an Nghệ An.
 
3. Tuyên truyền, phát động đến toàn thể CBCS trong toàn lực lượng Công an tỉnh; khuyến khích CBCS tích cực hưởng ứng cuộc thi; bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.
 
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI
 
1. Đối tượng 
 
Toàn thể CBCS Công an các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an Nghệ An. 
 
2. Nội dung 
 
Nội dung sáng kiến, giải pháp CCHC phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC cho tỉnh Nghệ An nói chung hoặc Công an tỉnh nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:
 
- Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra CCHC; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.
 
- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).
 
- Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
 
- Cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ.
 
- Ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.
 
- Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công.
 
3. Hình thức dự thi
 
Bài thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện CCHC (có phụ lục mẫu thuyết minh sáng kiến, giải pháp kèm theo). Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh, hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh, hoặc video.
 
4. Yêu cầu về nội dung bài dự thi
 
- Bài dự thi phải đúng chủ đề, nội dung theo quy định.
- Bài dự thi phải có nội dung trung thực, thông tin pháp luật chính xác.
- Bài dự thi không sao chép; chưa đạt giải trong các cuộc thi khác; chưa được thông qua Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh.
- Các đề xuất sáng kiến, giải pháp phải thực tế, có tính khả thi hoặc đã được áp dụng có hiệu quả tại đơn vị, địa phương.
 
5. Thể thức bài thi
 
- Bài thi được đóng thành quyển, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại người dự thi và các thành viên (đối với bài dự thi của nhóm tác giả).
 
- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 (nếu đánh máy sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14). Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ liệu phần mềm, hình ảnh hoặc video.
 
6. Quy định sử dụng bài dự thi
 
- Ban Tổ chức sẽ không trả lại các bài đã tham gia dự thi.
- Các bài thi có tính khả thi cao trong thực tiễn sẽ được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để nhân rộng thực hiện trên địa bàn tỉnh.
 
7. Nơi nhận và thời gian nhận bài thi
 
Các bài dự thi của CBCS Công an các đơn vị, địa phương, đề nghị gửi về Ban thẩm định, chấm điểm công tác cải cách hành chính hàng năm trong Công an Nghệ An (qua Phòng PV01 - Thường trực Tổ giúp việc Ban) trước ngày 18/9/2020 để lựa chọn và gửi Ban Tổ chức cuộc thi UBND tỉnh Nghệ An trước 30/9/2020.
 
8. Cơ cấu giải thưởng và tiêu chí chấm bài
 
8.1. Giải thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi UBND tỉnh
 
a) Giải tập thể (được xét cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức).
Gồm 06 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể:
- 01 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải.
- 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải.
- 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải.
b) Giải cá nhân (dành cho các bài dự thi của cá nhân hay nhóm tác giả)
Gồm 10 giải (thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi), cụ thể:
- 01 giải nhất: 4.000.000 đồng/giải.
- 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải.
- 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải.
- 04 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.
 
8.2. Hình thức khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh
 
CBCS thuộc lực lượng Công an tỉnh nếu đạt giải của Ban Tổ chức cuộc thi ngoài việc được trao thưởng như nội dung ở trên còn được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và tiền thưởng như sau:
- Tiền thưởng đối với Giải Nhất: 1.500.000 đồng/cá nhân.
- Tiền thưởng đối với Giải Nhì: 1.000.000 đồng/cá nhân.
- Tiền thưởng đối với Giải Ba: 500.000 đồng/cá nhân.
(Trường hợp một cá nhân được nhiều giải trong thời gian diễn ra cuộc thi thì tiền thưởng được trao đối với tất cả các giải và được tặng 01 Giấy khen).
 
8.3. Tiêu chí chấm bài
 
Bài thi được chấm theo thang điểm 100, trong đó:
a) Tên sáng kiến, giải pháp: 05 điểm (đúng chủ đề, nội dung)
b) Nội dung sáng kiến, giải pháp:
- Sự cần thiết, mục đích của việc đề xuất sáng kiến, giải pháp (05 điểm).
- Mô tả thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới; phân tích ưu điểm, hạn chế, nhược điểm hiện thời và nguyên nhân của những hạn chế, nhược điểm (10 điểm).
- Mô tả giải pháp, sáng kiến mới:Có ý tưởng mới, sự khác biệt của sáng kiến, giải pháp mới so với giải pháp cũ; nêu đầy đủ, chi tiết nội dung, cách thức thực hiện và các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến, giải pháp mới (35 điểm).
c) Khả năng áp dụng của sáng kiến, giải pháp (nêu rõ khả năng áp dụng vào thực tế của sáng kiến, giải pháp mới, có thể áp dụng cho đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào) (15 điểm).
d) Tính hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến, giải pháp; tính khả thi của sáng kiến, giải pháp (25 điểm).
đ) Trình bày: 05 điểm (rõ ràng, dễ hiểu, ngôn ngữ trong sáng, có số liệu, tư liệu minh họa…).
 
9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc thi
 
a) Ban Tổ chức cuộc thi UBND tỉnh tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả cuộc thi trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả cuộc thi.
b) Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi là kết quả cuối cùng.
.

Công an Nghệ An