Thứ Tư, 04/03/2020, 16:04 [GMT+7]

Bảo đảm ANTT gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

(Congannghean.vn)-Một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội ở khu dân cư. 
Công an, bảo vệ dân phố phường Hưng Dũng trực tiếp xuống nắm bắt               tình hình ANTT ở khối xóm
Công an, bảo vệ dân phố phường Hưng Dũng trực tiếp xuống nắm bắt tình hình ANTT ở khối xóm
Là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, thời gian qua, Công an Nghệ An đã bám sát kế hoạch công tác triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành. Theo đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 603 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; Kế hoạch số 71 về thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới; Kế hoạch số 60 về xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.  Năm 2019, đã có 55/55 đơn vị cấp cơ sở, 28/28 đơn vị trực thuộc đăng ký xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”.
 
Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở đạt hiệu quả phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.  Bên cạnh đó, gắn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, lấy tiêu chí giữ vững ANTT làm cơ sở bình xét các điều kiện xây dựng đời sống văn hóa...
 
Xác định công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội ở các khu dân cư, cơ sở nhằm tạo môi trường lành mạnh, xây dựng và phát triển đời sống văn hoá, năm qua,  Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm ANTT. Kết quả, tổ chức 630 buổi vận động tập trung; 12.265 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; 210 lượt tuyên truyền lưu động, kẻ vẽ 1.450 khẩu hiệu, pano, áp phích tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; tổ chức 2.450 cuộc họp dân, trong đó lồng ghép các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, như: Phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng ngừa di dịch cư, phát triển đạo trái phép, đảm bảo an toàn giao thông, chấp hành quy định pháp luật về ANTT tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, ký cam kết không tàng trữ, buôn bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…
 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm ở cơ sở là xây dựng các mô hình bảo đảm ANTT, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ cấp ủy, chính quyền địa phương đến cộng đồng dân cư. Với vai trò nòng cốt, năm 2019, Công an Nghệ An chú trọng công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Hiện, toàn tỉnh có 58 mô hình, điển hình tiên tiến được triển khai tại 1.398 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Xây dựng và nhân rộng 16 loại mô hình nổi bật, tiêu biểu như: “Móc khóa an ninh”, “Đồng bào lương giáo đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Giáo xứ, giáo họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Phòng, chống tội phạm mua bán người”, “Phòng, chống di dịch cư trái pháp luật”…
 
Có thể thấy rằng, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT ở khu dân cư, nhất là tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư.                  
.

Phan Tuyết

.