Thứ Bảy, 19/12/2020, 09:18 [GMT+7]

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thực chất và hiệu quả

(Congannghean.vn)-Năm 2020, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo và quyền làm chủ thực sự của nhân dân; đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An phát biểu ý kiến tại Hội nghị Người lao động năm 2020
Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An phát biểu ý kiến tại Hội nghị Người lao động năm 2020
Theo đó, trong năm qua, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp được kiện toàn và duy trì hoạt động nề nếp. Năm 2020, toàn tỉnh đã xây dựng được 83 điểm sáng về thực hiện QCDC cơ sở. Việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phong trào thi đua dân vận khéo… Việc thực hiện tốt QCDC cơ sở còn được thể hiện trong việc triển khai sáp nhập xã, khối, xóm, bản; tổ chức thực hiện tốt những việc công khai để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra như công khai các chương trình dự án trước khi thực hiện, quy hoạch đất, khu, cụm công nghiệp, dân cư, mức giá bồi thường thu hồi đất của nhân dân, chủ trương vay vốn phát triển sản xuất, các quy định về thủ tục hành chính…  
 
Về việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Theo đó, có 100% cơ quan từ tỉnh đến cơ sở  thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở; 100% cơ quan, đơn vị có Ban thanh tra nhân dân và bổ sung quy chế hoạt động như: Quy chế công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tuyển dụng...; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018 được cấp ủy, người đứng đầu các doanh nghiệp quan tâm triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; từ đó tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh như tăng doanh thu, đầu tư nâng cấp, đổi mới công nghệ, đảm bảo các chế độ chính sách cho công nhân viên và người lao động. Năm 2020, có 235/473 doanh nghiệp (doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn) tổ chức hội nghị người lao động, đạt tỉ lệ 49%.
 
Bên cạnh những kết quả nói trên, việc thực hiện QCDC vẫn còn hạn chế như: Phong cách, lề lối làm việc của một số cán bộ, công chức trong giải quyết công việc còn gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban thực hiện QCDC ở cơ sở tại nhiều cơ quan còn mang tính hình thức. Một số doanh nghiệp chưa xây dựng, thực hiện QCDC, thiếu công khai, dân chủ. Việc tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong các công ty còn khó khăn… Trong thời gian tới, việc thực hiện QCDC cơ sở cần tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm như gắn thực hiện QCDC cơ sở với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác dân vận chính quyền, tăng cường công tác tự kiểm tra đánh giá trong nội bộ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức.
 
Cùng với đó, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp với nhân dân, người sử dụng lao động với người lao động theo quy định. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các vụ việc bức xúc, nổi cộm phát sinh từ cơ sở. Cùng với đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ, công chức và đảng viên. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong các doanh nghiệp. Qua đó nhằm góp phần đưa việc thực hiện QCDC cơ sở ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả.
.

Thùy Dương

.