Chủ Nhật, 16/08/2020, 10:38 [GMT+7]

Phát huy quy chế dân chủ cơ sở: Tạo đồng thuận trong nhân dân

(Congannghean.vn)-Thực tế tại Nghệ An, xác định việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là “chìa khóa vạn năng” giải quyết mọi vấn đề của đời sống xã hội, thời gian qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Qua đó góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện  công tác giám sát các công trình, dự án
Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện công tác giám sát các công trình, dự án
Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của cấp uỷ, chính quyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề  bức xúc, nổi cộm tại cơ sở. Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Các ý kiến phản ánh, đề xuất, tâm tư nguyện vọng của cử tri đều được tổng hợp và trả lời thông qua các cơ quan chức năng hoặc chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp HĐND các cấp. Nhằm thực hiện tốt QCDC cơ sở, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như công tác thanh tra công vụ nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của bộ máy chính quyền các cấp được tập trung thực hiện hiệu quả. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh và công tác xây dựng điểm sáng về thực hiện QCDC cơ sở có nhiều chuyển biến. Toàn tỉnh đã xây dựng được 58 điểm sáng về QCDC cơ sở. 
 
Đặc biệt, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện QCDC cơ sở được phát huy. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung và chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan liên quan thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Theo đó, 6 tháng một lần, Mặt trận Tổ quốc chủ trì tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã phát huy hiệu quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 480/480 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có Ban Thanh tra nhân dân. Trong đó, Ban thanh tra nhân dân hoạt động tốt chiếm 65%; 460 xã, phường, thị trấn (đạt 100%) có Ban giám sát đầu tư cộng đồng, trong đó có 61% ban hoạt động hiệu quả. 
 
Cũng trong thời gian qua, việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và các phong trào thi đua như "Dân vận khéo", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả thiết thực. Một trong những minh chứng điển hình là tại huyện Tân Kỳ, nhờ thực hiện tốt QCDC ngay từ cơ sở, Tân Kỳ là một trong những huyện trên địa bàn tỉnh hoàn thành sớm nhất công tác sáp nhập khối, xóm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 100% ý kiến nhân dân đồng thuận chủ trương sáp nhập. Để có được thành công đó, việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là yếu tố tiên quyết.
 
Theo đó, các chủ trương, chính sách đều thực hiện công khai để người dân nắm rõ. 22/22 xã, thị trấn tiến hành họp dân để lấy ý kiến nhân dân ở từng xóm về công tác nhân sự sau khi sáp nhập, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng đối với những cán bộ nghỉ công tác. Nhờ vậy, sau sáp nhập khối, xóm, toàn huyện không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cũng trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh. 100% cơ quan cấp tỉnh đều thành lập Ban thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban thanh tra nhân dân. 100% cơ quan, đơn vị bổ sung, xây dựng quy chế công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ; quy định quản lý và sử dụng tài sản công; quy chế tuyển dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ để thực hiện. 
 
Có thể thấy, việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng cũng như động lực để cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020. 
.

Thùy Dương

.