Thứ Tư, 20/11/2019, 09:48 [GMT+7]

Đưa tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào nghị quyết Đại hội các cấp để thực hiện

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại Thông báo số 644, được ban hành ngày 11/11.
 
Theo đó, để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình NTM đảm bảo thực chất và bền vững, đi vào chiều sâu; phát huy những thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Bên cạnh đó, các cấp, ngành tăng cường giải pháp hỗ trợ đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa… cho nhóm xã đạt tiêu chí thấp (dưới 10 tiêu chí) và thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ thôn, bản ở các địa bàn vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1385 ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đưa tiêu chí xây dựng NTM vào nghị quyết Đại hội các cấp để thực hiện.
 
Các sở, ban, ngành được giao phụ trách các tiêu chí tiếp tục tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 một cách hiệu quả. Đối với các xã đã đạt chuẩn cần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí thông qua chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chương trình…
.

T.Dương

.