Thứ Năm, 04/07/2019, 07:57 [GMT+7]

Thống nhất tiêu chí xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất trong xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Dự thảo nêu rõ các yêu cầu đối với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bao gồm: Bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với nhau để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán.
 
Đồng thời bảo đảm khả năng tiếp nhận, kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thông qua các phương tiện điện tử, truyền thông, mạng xã hội, nhắn tin ngắn (SMS) được cấp có thẩm quyền cho phép. Bảo đảm khả năng thực hiện nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm.
 
Yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu như sau: Kết nối giữa hệ thống Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh để luân chuyển hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử thông qua môi trường mạng để thực hiện việc xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử; truy vấn dữ liệu để đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
 
Đối với yêu cầu về an toàn, bảo mật, dự thảo nêu rõ: Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công cần đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật thông tin theo nhiều mức gồm mức mạng, mức xác thực người dùng và mức cơ sở dữ liệu; đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trước khi được các bộ, tỉnh đưa vào sử dụng.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.