Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201508/cong-viec-thanh-hay-bai-deu-do-tu-tuong-va-le-loi-lam-viec-dung-hay-sai-627951/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201508/cong-viec-thanh-hay-bai-deu-do-tu-tuong-va-le-loi-lam-viec-dung-hay-sai-627951/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Công việc thành hay bại đều do tư tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 04/08/2015, 07:57 [GMT+7]

'Công việc thành hay bại đều do tư tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai'

(Congannghean.vn)-Qua lịch sử 85 năm, Đảng ta đúc kết: Công tác tư tưởng có tầm quan trọng hàng đầu, là một bộ phận hợp thành chủ yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng; góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công việc thành hay bại đều do tư tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai”, do đó “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”.

Lịch sử đã chứng minh, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có phần đóng góp tích cực của công tác tư tưởng. Công tác này đã góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và thích hợp với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của Đảng… Công tác tư tưởng cũng góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những cán bộ có đức, có tài của Đảng và Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại sự tấn công của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị…

Sự nghiệp đổi mới của Đảng ta hiện nay ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra nhưng tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên vẫn vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số bộ phận nhỏ cán bộ đảng viên, nhân dân chưa nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chưa thực sự dựa trên niềm tin và cơ sở khoa học nên tỏ ra lúng túng, không biết phân tích, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc. Yêu cầu của công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng đã và đang đặt ra một cách cấp thiết phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, can thiệp vào công việc nội bộ của Nhà nước ta với quy mô ngày càng mở rộng, cường độ ngày càng quyết liệt, gia tăng tính chất nguy hiểm, thâm độc, tinh vi, xảo quyệt. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Trong bối cảnh đó, những tư tưởng chính trị Bác Hồ dạy Công an nhân dân có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện. Đó là những tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức về yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng đấu tranh, phương châm hành động, biện pháp công tác, mục tiêu phấn đấu, cống hiến, tu dưỡng, rèn luyện, lối sống… của cán bộ, chiến sỹ Công an.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, ra sức học tập, làm theo lời dạy của Bác Hồ, hơn lúc nào hết, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Nghệ An nói riêng nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Xây dựng lực lượng Công an cách mạng tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên, Công an Nghệ An đã tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân, đất nước; ngày sinh Bác Hồ; các đợt sinh hoạt chính trị hướng tới ngày truyền thống Công an nhân dân…

Kỷ niệm 85 năm ngày Quốc tế đỏ 1/8, những người làm công tác tư tưởng - văn hóa nói riêng, những cán bộ, đảng viên trong tất cả các ngành nói chung càng thêm tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, tiếp nối truyến thống các thế hệ đi trước, nguyện không ngừng học tập, đúc rút kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

.

Minh Thụ

.