Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201407/truong-dai-hoc-duoc-tu-chu-trong-10-hoat-dong-507840/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201407/truong-dai-hoc-duoc-tu-chu-trong-10-hoat-dong-507840/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trường đại học được tự chủ trong 10 hoạt động - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 11/07/2014, 08:29 [GMT+7]

Trường đại học được tự chủ trong 10 hoạt động

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Điều lệ trường đại học, trong đó Bộ đề xuất trường đại học tự chủ trong 10 hoạt động.
 
Dự thảo Điều lệ trường đại học gồm 11 chương, 67 điều quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học; tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo; hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế; nhiệm vụ và quyền của giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người góp vốn và người lao động khác; nhiệm vụ và quyền của người học; tổ chức và quản lý trường đại học; tài chính và tài sản của trường đại học; quan hệ giữa trường đại học, gia đình và xã hội.
 
Về quyền tự chủ của trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất trường đại học được tự chủ trong 10 hoạt động sau: 1- Quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; 2- Tuyển dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý theo đề án vị trí việc làm đã được cơ quan trực tiếp quản lý trường phê duyệt; 3- Thu, chi tài chính; đầu tư phát triển cơ sở vật chất, chương trình, phương pháp giảng dạy, quản lý... đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật; 4- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở nhu cầu xã hội và quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; quyết định phương thức tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh; 5- Chủ động phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo; 6- Chủ động tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; 7- In phôi văn bằng theo quy định; quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học; 8- Hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức, cơ quan ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; 9- Quyết định thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các khoa, phòng và các tổ chức trực thuộc khác (nếu có) trên cơ sở quy hoạch hoặc theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 10- Các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.
 
Cơ cấu tổ chức của trường đại học
 
Theo dự thảo, cơ cấu tổ chức của trường đại học công lập bao gồm: Hội đồng trường; Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng đối với trường đại học, Giám đốc và các Phó giám đốc đối với học viện; Hội đồng khoa học và đào tạo, các Hội đồng tư vấn; các khoa, viện đào tạo; các bộ môn trực thuộc khoa, viện đào tạo; một số trường đại học chuyên ngành có thể thành lập các bộ môn trực thuộc trường; các phòng chức năng; các tổ chức khoa học và công nghệ; tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ; tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ; phân hiệu (nếu có).
 
Đối với trường đại học tư thục, cơ cấu tổ chức ngoài các đơn vị trên còn có Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.
 
Dự thảo nêu rõ, trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài được tự chủ về cơ cấu tổ chức.
 
Dự thảo cũng dành 1 chương quy định về tài chính và tài sản của trường đại học. Trong đó nêu rõ các quy định về: Nguồn tài chính của trường đại học; sử dụng phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi trong trường đại học tư thục; nội dung chi của trường đại học; chuyển nhượng quyền sở hữu vốn góp, rút vốn trong trường đại học tư thục; quản lý và sử dụng tài sản; trường đại học tư thục và trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

 

.

Chinhphu