Thứ Năm, 18/06/2020, 11:03 [GMT+7]

Đảng ủy Công an Nghệ An khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

(Congannghean.vn)-Nhằm bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên mới, sáng 18/6, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 42 đảng viên mới thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới diễn ra trong thời gian 9 ngày (từ ngày 18 - 27/6). Thông qua lớp bồi dưỡng các đảng viên mới sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam./.

Tại lễ khai giảng
Tại lễ khai giảng
Các đại biểu dự lễ khai giảng
Các đại biểu dự lễ khai giảng

 

.

Văn Hậu