Thứ Năm, 08/06/2023, 16:14 [GMT+7]

Hồ sơ dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các lực lượng xã hội tham gia lĩnh vực PCCC và CNCH; thống nhất giữa các văn bản pháp luật về PCCC, CNCH và các văn bản pháp luật khác có liên quan, Bộ Công an dự thảo hồ sơ dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Sau hơn 20 năm thực hiện Luật PCCC, 10 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, các chủ trương, chính sách và pháp luật về PCCC và CNCH đã đi vào thực tiễn cuộc sống, công tác PCCC và CNCH là một bước quan trọng, góp phần nâng cao ý thức của người dân, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hệ thống lý luận và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, một số nội dung trong Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC đã bộc lộ hạn chế, bất cập so với yêu cầu thực tiễn, cụ thể như: Một số quy định của Luật còn mang tính nguyên tắc chung chung cần quy định rõ hơn; Một số quy định của Luật có tính khả thi chưa cao hoặc không còn phù hợp với thực tiễn cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; Một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn cần được bổ sung mới trong Luật; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có sự chồng chéo giữa các văn bản pháp luật về PCCC, CNCH và các văn bản khác có liên quan.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, xuất phát từ yêu của thực tiễn, Bộ Công an đề nghị xây dựng Luật PCCC và CNCH tập trung giải quyết đối với 02 nhóm chính sách gồm:

Chính sách 1: Hoàn thiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bổ sung nội dung quy định về CNCH vào Luật PCCC nhằm đảm bảo tính phù hợp, đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; Bổ sung một số quy định về PCCC và CNCH phù hợp (như quy hoạch hạ tầng PCCC và CNCH, nghiệm thu PCCC, kiểm tra an toàn PCCC,…) phù hợp với thực tiễn.

Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về PCCC và CNCH khắc phục những hạn chế, bất cập của của pháp luật về PCCC, CNCH; hoàn thiện hành lang pháp lý về PCCC và CNCH và thống nhất giữa các văn bản pháp về PCCC, CNCH, các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Chính sách 2: Quy định phân công trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. 

Thực hiện phân công, phân cấp gắn đảm bảo các nguyên tắc về phân công, phân cấp trên cơ sở quy định của pháp luật liên quan. Trong đó, có quy định cụ thể về nội dung phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương. Quy định rõ cơ chế, nguyên tắc phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Bộ Công an trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Toàn văn Hồ sơ dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn Hồ sơ dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.