Thứ Tư, 06/04/2022, 13:02 [GMT+7]

Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về kế toán trưởng và phụ trách kế toán trong Công an nhân dân

Ngày 05/4/2022, Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về kế toán trưởng và phụ trách kế toán trong Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Theo đó, dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong CAND.
 
Đối tượng áp dụng bao gồm: Đơn vị dự toán cấp 1, cấp 2, cấp 3; Đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; Đơn vị dự toán cơ sở có tổ chức công tác kế toán độc lập và lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định của pháp luật về kế toán; Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 2; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.
 
Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc CAND theo quy định phải bố trí sĩ quan CAND làm kế toán trưởng thì tiêu chuẩn, điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán áp dụng theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. Quy trình, thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán do cơ quan trực tiếp quản lý các doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Công an về công tác cán bộ và quy định tại Thông tư này.
Kế toán trưởng trong CAND phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất 02 năm.
Kế toán trưởng trong CAND phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất 02 năm
Tiêu chuẩn, điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán được quy định cụ thể tại Điều 6 dự thảo Thông tư, như sau:
 
- Là sĩ quan Công an nhân dân.
 
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
 
- Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán: Đơn vị dự toán cấp 1, cấp 2, cấp 3; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này: Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
 
Các đơn vị còn lại: Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
 
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng: Các đơn vị quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư này: Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán Nhà nước.
 
Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này: Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp.
 
- Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên hoặc thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng. Riêng đơn vị dự toán cấp 1, phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính; kiểm tra, kiểm toán nội bộ về công tác tài chính trong Công an nhân dân từ 02 năm trở lên.
 
- Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.
 
Ngoài ra, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán thực hiện như trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh nghiệp vụ bậc trung cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.
 
Đơn vị được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán. Trường hợp bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Quản lý ngân sách thuộc Cục Kế hoạch và tài chính, Trưởng phòng Phòng Tài chính hoặc Trưởng phòng Phòng Tài chính-Kế toán thuộc các đơn vị khác thì khi thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng đồng thời làm thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 6 dự thảo Thông tư này…
 
Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.