Thứ Tư, 06/04/2022, 12:56 [GMT+7]

Dự thảo Thông tư quy định về phương pháp xác định giá, thẩm định và phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong Công an nhân dân

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về phương pháp xác định giá, thẩm định và phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư gồm 03 chương 16 điều; quy định về phương pháp xác định giá, xây dựng phương án giá, lập hồ sơ giá, quy trình thẩm định và phê duyệt giá các sản phẩm, dịch vụ công ích phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an được Công an các đơn vị, địa phương đặt hàng đối với các Cơ sở sản xuất trong CAND sản xuất, cung ứng. Dự thảo Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động xây dựng, sửa chữa, lắp đặt, mua sắm trang bị trong CAND. 

Đối tượng áp dụng là các cơ sở sản xuất thuộc Bộ Công an được cơ quan có thẩm quyền đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong CAND có liên quan đến hoạt động đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Theo đó, cơ sở sản xuất thuộc Bộ Công an gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Công an và các Công ty con được đầu tư thành lập dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc.

- Đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND.

- Các đơn vị thuộc Bộ Công an được cấp có thẩm quyền đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích phục vụ công tác, chiến đấu của Bộ Công an.

Đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích là việc cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an chỉ định cơ sở sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đáp ứng theo các yêu cầu, điều kiện đặt hàng của Bộ Công an.

Cùng với đó, giá sản phẩm, dịch vụ công ích phải bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, cung ứng thực tế hợp lý, có lợi nhuận để tạo nguồn tích lũy tái đầu tư, phù hợp chủ trương, chính sách của Nhà nước và Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trong từng thời kỳ.

Giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong CAND được thẩm định theo phương pháp chi phí kết hợp với phương pháp so sánh.

Giá sản phẩm, dịch vụ công ích được thẩm định, phê duyệt hằng năm (đối với những sản phẩm, dịch vụ được sản xuất thường xuyên, liên tục hằng năm) và thẩm định, phê duyệt theo từng hợp đồng sản xuất (đối với những sản phẩm, dịch vụ được sản xuất theo từng hợp đồng sản xuất căn cứ quyết định đặt hàng của cấp có thẩm quyền) bảo đảm phù hợp với các yếu tố cấu thành giá sản phẩm, dịch vụ năm đó, làm cơ sở thanh toán, thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.

Đối với phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích; bảng tính giá thành toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ công ích; việc xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ công ích cũng như các khoản chi không được tính vào chi phí hợp lý để xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích... đều được quy định cụ thể tại Mục 1 Chương II dự thảo Thông tư.

Điều 11 dự thảo Thông tư quy định rõ Hội đồng thẩm định giá do Bộ Công an thành lập để thẩm định phương án giá các sản phẩm, dịch vụ công ích được đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đối với các Cơ sở sản xuất trong CAND; trong đó Cục Kế hoạch và tài chính là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá, có trách nhiệm chủ trì, điều hành hoạt động của Hội đồng và trực tiếp báo cáo kết quả thẩm định, đề xuất mức giá sản phẩm, dịch vụ để lãnh đạo Bộ Công an xem xét, phê duyệt.

Hội đồng thẩm định giá làm việc theo nguyên tắc tập thể, kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng thẩm định giá làm việc theo một trong các hình thức hoặc kết hợp giữa các hình thức như: Tổ chức họp thẩm định giá; Lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản.

Hội đồng thẩm định giá phải có ít nhất 01 thành viên đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính hoặc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá…

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.