Thứ Hai, 11/11/2019, 08:47 [GMT+7]

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiền chất công nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp.
 
Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tình trạng lợi dụng tiền chất công nghiệp để sản xuất ma túy trên địa bàn một số tỉnh, thành phố có có chiều hướng gia tăng. Nhận thức của một số tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng tiền chất công nghiệp, của một bộ phận các cơ quan, đơn vị còn chưa đầy đủ, thống nhất. Việc mua đi, bán lại, đường đi của tiền chất công nghiệp khiến cho công tác quản lý, kiểm soát tiền chất đến người sử dụng cuối cùng còn gặp nhiều khó khăn. Các quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
 
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng các hình thức thiết thực, phong phú; lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến phòng, chống ma túy vào sinh hoạt của đoàn thể, hoạt động của phong trào văn hóa, văn nghệ.
 
Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo các Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiền chất công nghiệp lưu thông trên thị trường và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
 
Cục Hóa chất quản lý chặt chẽ việc cấp phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Chủ trì vận hành, cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin cho Trung tâm Dữ liệu kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy do Bộ Công an trực tiếp quản lý, vận hành;
 
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan định kỳ kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn cả nước;
 
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về quản lý và kiểm soát tiền chất công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp;
 
Đầu mối trao đổi thông tin với các Sở Công Thương về kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc;
 
Rà soát, tổng hợp những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
 
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (bao gồm các tiền chất công nghiệp); rà soát, thống kê số lượng các đơn vị kinh doanh tiền chất công nghiệp để phục vụ công tác quản lý, theo dõi và phối hợp;
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn để phát hiện những sai sót, kẽ hở trong công tác quản lý, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật;
 
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp trên địa bàn, nâng cao kỹ năng quản lý tiền chất công nghiệp tránh thất thoát vào sản xuất ma túy. Vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn ký cam kết không để thất thoát tiền chất công nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ;
 
Kịp thời thông tin, trao đổi với công an địa phương, với các cơ quan chức năng thuộc địa bàn khác để có biện pháp phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện những sai phạm trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy;
 
Thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý hóa chất, chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn thực hiện báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc theo quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
 
Bộ trưởng Bộ Công Thương giao Cục Hóa chất là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này.
.

Nguồn: Hoàng Anh/Chinhphu.vn

.