Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201603/trien-khai-thi-hanh-luat-to-chuc-co-quan-dieu-tra-hinh-su-666182/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201603/trien-khai-thi-hanh-luat-to-chuc-co-quan-dieu-tra-hinh-su-666182/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 11/03/2016, 08:42 [GMT+7]

Triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

(Congannghean.vn)-Trong năm 2016 và năm 2017, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân.

Đây là nội dung tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Cũng theo Kế hoạch, Quý I năm 2016, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức cơ quan điều tra hình sự, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự gửi Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiện toàn hệ thống Cơ quan điều tra các cấp bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn quy định trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiện toàn hệ thống Cơ quan điều tra bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn quy định trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đồn Biên phòng ở vùng sâu, vùng xa. Bộ Công an chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự.

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân; Thông tư ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Công an nhân dân; Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Công an nhân dân. Các Thông tư này hoàn thành trong tháng 6/2016.

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Quân đội nhân dân; Thông tư ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Quân đội nhân dân.

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Có hiệu lực từ 1/7/2016, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự gồm 10 chương, 73 điều với những nội dung cơ bản: Những quy định chung; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra của CAND, Quân đội nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra như Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, kiểm ngư, các cơ quan của CAND, quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; quan hệ phân công và phối hợp trong điều tra hình sự;...

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.