Thứ Sáu, 31/07/2020, 10:03 [GMT+7]
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020)

Giữ vững và nhân lên sức mạnh 'mặt trận' Tuyên giáo

(Congannghean.vn)-Phát huy truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có những đóng góp quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Nổi bật là góp phần triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và phóng viên các cơ quan báo chí              làm việc với Huyện ủy Quỳnh Lưu
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và phóng viên các cơ quan báo chí làm việc với Huyện ủy Quỳnh Lưu
Cách đây 90 năm, vào ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Sau khi phát hành, tài liệu đã tạo tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chiến tranh xâm lược, chống áp bức, bóc lột, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Với ý nghĩa lịch sử đặc biệt này, Ban Bí thư TW Đảng quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Trải qua 90 năm, công tác tuyên giáo luôn gắn liền với nhiệm vụ lịch sử của Đảng. Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, những chiến sĩ tư tưởng đã góp phần to lớn vào việc cổ vũ và tổ chức quần chúng cách mạng nổi dậy giành độc lập, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Bước vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, ngành Tuyên giáo góp phần tuyên truyền, giáo dục quan điểm đổi mới, giữ vững sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng và trong toàn xã hội. Đến nay, công tác tuyên giáo trải rộng trên các lĩnh vực: Lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa học, lịch sử Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, ngày lễ lớn, biên giới, biển đảo, báo chí - xuất bản...
 
Cùng với bề dày truyền thống của ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo Nghệ An đã đóng góp nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; góp phần tạo sự đồng thuận, làm nên sức mạnh chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai sơ, tổng kết có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tham mưu chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương, của tỉnh về nêu gương với nhiều cách làm hay, có hiệu quả. Đặc biệt, đã tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch 196 ngày 13/6/2019 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020; qua đó xây dựng, lan tỏa được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
 
Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo cũng tham mưu chỉ đạo, tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước đảm bảo trang trọng, có ý nghĩa giáo dục, tri ân, động viên, khích lệ và được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Cùng với đó, kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước các sự việc phát sinh, đặc biệt là tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Một kết quả nổi bật khác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đã biên tập và xuất bản một số cuốn sách có giá trị như: “Nhận diện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; nhận thức phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “Nghệ An - những con người tiêu biểu”; “Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An”, “Lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Nghệ An, 1930 - 2020”, “Những dấu ấn lịch sử của Đảng bộ Nghệ An qua các kỳ Đại hội (1930 - 2020)”… Cùng với các mặt công tác trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng biên tập và phát hành bản thông báo nội bộ, hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí, hội nghị giao ban công tác xuất bản, in, phát hành hàng tháng, hàng quý. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, tạo môi trường, động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Với những thành tích nổi bật trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vinh dự được tặng các phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất; Cờ Thi đua của Chính phủ. Các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen… Có thể nói, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững ‘trận địa’ tuyên giáo của Đảng; bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân. Với ngành Tuyên giáo Nghệ An, những kết quả đạt được sẽ là tiền đề để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; góp phần tuyên truyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trong năm 2020; đặc biệt là góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  
.

Thùy Dương

.