Thứ Hai, 29/07/2019, 07:32 [GMT+7]

Quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Công an nhân dân

(Congannghean.vn)-Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng trong CAND có vai trò đặc biệt quan trọng, với mục tiêu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho CBCS luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng (Trong ảnh: Công an huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị “Tự soi, tự sửa”)
Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng (Trong ảnh: Công an huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị “Tự soi, tự sửa”)

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Việc triển khai Nghị quyết 35 càng quan trọng và ý nghĩa hơn trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo đơn vị chức năng của Bộ tham mưu xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện trong CAND, trong đó xác định cụ thể những nội dung, giải pháp, tiến độ thực hiện, phân công trách nhiệm để có thể kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong CAND theo hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Nghệ An, có Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an nêu rõ, cùng với học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại Hội nghị trực tuyến, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo một số nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trên thực tế, đối với lực lượng CAND, mục tiêu của các thế lực thù địch không ngoài kế hoạch chung nhằm phi chính trị hóa lực lượng Công  an, làm xa rời chủ nghĩa Mac - Lênin, tách Công an ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Chúng triệt để lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của lãnh đạo quản lý ở một số nơi, cộng với sai phạm của một số cán bộ, đảng viên biến chất nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CBCS. Âm mưu của chúng từng bước “lôi kéo”  CBCS  phai nhạt, dẫn đến xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong CAND đang là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi các cấp, ngành, tổ chức, lực lượng phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp nói chung và Công an Nghệ An nói riêng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong CAND. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đóng vai trò then chốt. Từ đó, góp phần để CBCS nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, hun đúc lòng yêu nước, yêu nghề, tin yêu vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành, nhất là Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Báo Công an Nghệ An, Trang Truyền hình Công an Nghệ An đã xây dựng nhiều bài viết sắc sảo, có tính chiến đấu cao, vừa lan tỏa những tấm gương, điển hình tiên tiến trong công tác “Vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời, phản bác, phê phán những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động. Đặc biệt chuyên trang “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong Công an Nghệ An và đông đảo bạn đọc.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá lực lượng CAND bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong đó, chúng triệt để lợi dụng internet và mạng xã hội để tác động đến nhận thức, tư tưởng của CBCS và người dân. Vì thế, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, trước hết là mỗi CBCS phải tự ý thức rõ nhiệm vụ của mình trong đấu tranh các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là một quá trình lâu dài, bền bỉ, đòi hỏi sự quyết tâm, kiên trì cao, không thể buông lỏng.

.

Tuệ Trang

.