Chủ Nhật, 23/06/2019, 07:18 [GMT+7]
Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Nâng cao chất lượng toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(Congannghean.vn)-Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, chủ yếu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Bởi vì, lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo. Theo đó, cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng dễ bị tha hóa, xa rời quần chúng, lạm dụng quyền lực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... là những nguy cơ tiềm ẩn trong nội bộ, làm suy giảm sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp và chi bộ; xử lý kịp thời nghiêm minh những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm... những hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên”.

Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh 
kết luận Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa 13
 
Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An (dưới đây gọi tắt là Đảng bộ) là tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, đồng thời phối hợp với cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ Công an cấp huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Theo đó, cùng với quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Đảng ủy thường xuyên quan tâm xây dựng bộ máy kiểm tra đáp ứng yêu cầu đề ra. Những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh nhà.
 
Một là, triển khai nghiêm túc, kịp thời chủ trương của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương và của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, tạo được sự thống nhất trong tư tưởng và hành động từ Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, UBKT các cấp đến từng đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng. 
 
Việc chủ động phổ biến, quán triệt các quy định, quyết định của Trung ương, Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là các quy định gần đây của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (Quy định số 109-QĐ/TW ngày 3/1/2018); về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm (Quy định số 07-QĐ/TW ngày 28/8/2018); về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019); các quyết định của Tỉnh ủy Nghệ An về ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng (số 2786-QĐ/TU ngày 28/4/2019); về quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng (số 2811-QĐ/TU ngày 17/4/2019); các chương trình hành động, nghị quyết của Ðảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức Đảng Công an. 
 
Đồng thời, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, bao gồm: Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; chỉ đạo UBKT Đảng ủy các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ theo dõi địa bàn, lĩnh vực để kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng theo các cụm, tuyến thi đua; đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và UBKT Đảng ủy cơ sở căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ chính trị của tổ chức.
 
Nhờ đó, các hoạt động của Đảng bộ và Công an tỉnh luôn giữ vững được tinh thần kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các tổ chức Đảng trong Đảng bộ ngày càng xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp lực lượng CAND trong tỉnh.
Hai là, công tác kiểm tra, giám sát luôn quán triệt quan điểm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", với quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, giữ vững nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra 33 lượt đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, 32 lượt tổ chức cơ sở Đảng; giám sát 40 lượt đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, 28 lượt tổ chức Đảng cấp dưới.
 
UBKT Đảng bộ Công an tỉnh đã kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên, đồng thời chỉ đạo UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 7 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 26 lượt tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 7 tổ chức cơ sở Đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 11 lượt tổ chức Đảng; kiểm tra việc đề nghị cho hưởng Điểm q, Khoản 1, Điều 46, Bộ luật Hình sự năm 1990 (Điểm t, Khoản 1, Điều 51, Bộ luật Hình sự năm 2015) tại Công an các đơn vị, địa phương; giám sát 56 lượt đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, 68 lượt tổ chức Đảng cấp dưới.
 
Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chế độ sinh hoạt Đảng, công tác văn phòng cấp ủy, công tác xây dựng Đảng, hồ sơ công tác Đảng và hồ sơ đảng viên; việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh và đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa trong Công an Nghệ An (Nghị quyết số 04-NQ/ĐUCA ngày 9/6/2016); về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong Công an Nghệ An (Nghị quyết số 06-NQ/ĐUCA ngày 6/10/2016); về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng, chống tác hại của việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trong Công an Nghệ An (Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 17/6/2018). Đồng thời, giám sát việc củng cố tổ chức Công an ở các đơn vị, cơ sở kết hợp với điều chỉnh biên chế và điều hòa chất lượng cán bộ, việc đánh giá, nhận xét, phân loại, quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm cán bộ... Các trường hợp sau khi kiểm tra, xác minh, kết luận có vi phạm đều được xử lý nghiêm minh, đúng quy định, đảm bảo tính giáo dục và phòng ngừa, răn đe đối với những trường hợp khác, tạo được niềm tin và tính giáo dục trong Đảng bộ.
 
Ba là, công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT Đảng ủy đã giải quyết 1 đơn thư tố cáo nặc danh. Tuy số lượng có ít và kết quả kiểm tra là không đúng như đơn tố cáo, quá trình giải quyết đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và làm rõ được trách nhiệm của người tố cáo; bảo vệ người bị tố cáo oan, sai; ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến danh dự tổ chức và cá nhân, gây chia rẽ nội bộ, phức tạp về an ninh, trật tự, làm mất uy tín, truyền thống và hình ảnh của lực lượng Công an Nghệ An.
 
Bốn là, đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các quy định về kỷ luật Đảng, nhất là người đứng đầu. Chất lượng kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật Đảng, phát hiện, xử lý kỷ luật đảng viên sai phạm được nâng lên, gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Cùng đó, cấp ủy Đảng, UBKT các cấp đã tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp, biện pháp có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng Công an trong tỉnh, bảo vệ chính trị nội bộ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Việc thi hành kỷ luật dù là nhỏ đối với 3 đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của các UBKT Đảng ủy cơ sở, nhưng đảm bảo phương châm, nguyên tắc, thủ tục, đã tạo sự đoàn kết, thống nhất giúp đảng viên nhận rõ khuyết điểm, vi phạm. Việc xử lý kỷ luật đã gắn với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm.
 
Bên cạnh những thành tích đạt được, cũng còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm cần được nhận thức và đánh giá rõ hơn. Một là, công tác nắm tình hình hoạt động tổ chức cơ sở Đảng và tư tưởng cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa thật sự sâu sát, dẫn đến có lúc, có nơi bị động, lúng túng trong việc phát hiện, xử lý các dấu hiệu vi phạm. Hai là, một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa coi trọng đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong phạm vi lãnh đạo của cấp ủy. Ba là, việc xác định nội dung chương trình kiểm tra, giám sát còn dàn trải, thiếu kịp thời, có nơi còn hình thức.
 
Bốn là, các UBKT, nhất là ở cấp huyện và cơ sở chưa thực sự chú trọng đến các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực hoặc những vấn đề đang gây bức xúc ở địa phương liên quan đến lực lượng Công an để kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các dấu hiệu vi phạm. Năm là, một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho UBKT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Ðiều lệ Ðảng; công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt chưa nhiều, còn thể hiện rõ biểu hiện, nể nang né tránh. Sáu là, sự phối hợp với các cơ quan có liên quan, như: Thanh tra, kiểm toán, viện kiểm sát, tòa án cùng cấp… trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa được triển khai rõ nét. 
 
Hiện nay, bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các mối đe dọa, thách thức an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống tác động đan xen, chuyển hóa lẫn nhau, tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra những thách thức mới, nhất là đối với lực lương Công an - lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt, tin cậy trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, "thanh bảo kiếm" sắc bén bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
 
Ở trong tỉnh, các thế lực thù địch, bọn phản động, nhất là tổ chức “Việt Tân” vẫn tập trung chống phá quyết liệt. Trong khi, địa bàn của chúng ta rất rộng và có nhiều “điểm nóng” phức tạp; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến khó lường không chỉ ở khu vực thành thị, các khu công nghiệp mà ngay cả trên địa bàn nông thôn, nhất là ở các vùng sâu, biên giới. Bối cảnh đó đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, thách thức đối với lực lượng Công an trong tỉnh nói chung và đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Ðảng bộ nói riêng.
 
Quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII và các chủ trương của Đảng ủy Công an tỉnh, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng như sau:
 
Một là, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu tổ chức Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong giai đoạn mới. Cần nhận thức sâu sắc: Kiểm tra là công việc thường xuyên và là giải pháp hết sức quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất và bản lĩnh vượt qua khó khăn thách thức, vượt qua mọi sự cám dỗ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong đơn vị.
 
Hai là, đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Ðảng bộ trên cơ sở giữ vững nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, dựa vào tổ chức Đảng, phát huy tinh thần tự giác của tổ chức Đảng và đảng viên. Chú trọng công tác hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, quy chế, phương pháp kiểm tra, giám sát cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới của thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong Công an Nghệ An. Tham mưu bổ sung, hoàn thiện các quy định đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính; quy chế hoạt động của cán bộ địa bàn, quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phối hợp, trao đổi thông tin về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trên mạng diện rộng của Tỉnh ủy, của UBKT Đảng bộ Công an Trung ương.
 
Ba là, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, theo đúng quan điểm “Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát”; “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm”; kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống, lấy xây là chính", trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy, UBKT cấp trên, mục tiêu chính là giáo dục, phòng ngừa và ngăn chặn nhưng cần quyết liệt, nghiêm túc trong thi hành kỷ luật của Đảng, không né tránh, không thỏa hiệp và “không có vùng cấm” khi đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm bám sát Quy định số 102-QÐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. 
 
Bốn là, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp trong Ðảng bộ theo Thông tư số 41/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, kỹ năng nghiệp vụ nhuần nhuyễn, chuyên sâu, phương pháp công tác cầu thị, khoa học, thận trọng, có quyết tâm chính trị cao, nhân văn, trách nhiệm, hiệu quả. Chủ động quy hoạch thành viên UBKT các cấp cho mỗi nhiệm kỳ để đảm bảo tính kế thừa và phát triển.
 
Năm là, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế số 93-QCPH/UBKT Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện, thành, thị ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thanh tra, viện kiểm sát, tòa án các cấp, các đơn vị nghiệp vụ trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện kiểm tra, giám sát. Quan tâm sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chủ động tham mưu với Ðảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ công tác lớn, vấn đề nổi cộm đặt ra từ thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, trước mắt phối hợp tham mưu quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.

Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An

.