Thứ Sáu, 19/07/2019, 09:57 [GMT+7]

Nêu cao vai trò của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tham nhũng

(Congannghean.vn)-Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và quần chúng nhân dân. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác PCTN. Qua đó, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo ANTT, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển và tạo được niềm tin bền vững trong nhân dân.

Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Công an tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Công an tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi tham nhũng. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống tham nhũng, nhất là chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, chấn chỉnh thái độ, tác phong, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành quy định, quy trình công tác và điều lệnh CAND.

Tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là đối với các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng và điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng.

Lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”... Qua đó, giúp mỗi CBCS nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, đoàn kết nội bộ; tích cực học tập, rèn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ Công an các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân đối với lực lượng CAND, nhất là diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, thời gian qua đã tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp với CBCS để kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đồng thời, đề ra các giải pháp tích cực góp phần động viên CBCS yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Công an thường xuyên tiếp xúc với nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
Lực lượng Công an thường xuyên tiếp xúc với nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 6 tháng đầu năm 2019, đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra công tác triển khai, kết quả thực hiện các biện pháp PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công an 4 đơn vị, địa phương. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Ban chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã phát huy tốt vai trò của mình trong quá trình hoạt động, đặc biệt quan tâm đến việc điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng. 6 tháng đầu năm, cơ quan điều tra Công an 2 cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 6 vụ, 25 bị can. Công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật; khởi tố điều tra đúng người, đúng tội, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục đẩy mạnh PCTN trong thời gian tới

Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ thì tác động của mặt trái cơ chế thị trường và mở cửa, hội nhập quốc tế ngày càng bộc lộ rõ. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và sự xuống cấp của các giá trị văn hóa, đạo đức có biểu hiện rõ nét hơn. Trong khi đó, công tác quản lý Nhà nước về ANTT và hệ thống pháp luật hiện hành vẫn còn nhiều bất cập sẽ ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến ANTT trên địa bàn, nhất là tình hình tội phạm nói chung và tội phạm về tham nhũng nói riêng có chiều hướng phức tạp và gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn.

Đặc biệt, tội phạm về tham nhũng sẽ triệt để lợi dụng các kẽ hở trong cơ chế, chính sách quản lý và khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội để hoạt động phạm tội. Trong đó, tập trung ở một số lĩnh vực chủ yếu như: Dự án kinh tế, đất đai, tài chính, ngân hàng, tư pháp, chính sách xã hội…; các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, người có hành vi tham nhũng thường là người có chức vụ, quyền hạn, có nhận thức sâu rộng, am hiểu pháp luật, được tiếp cận nhiều thông tin, có điều kiện kinh tế, có quan hệ rộng; một số người có công lao đóng góp lớn cho xã hội nên rất khó khăn trong phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác PCTN. Trong đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện giai đoạn III (2016 - 2020) Chiến lược quốc gia PCTN trong lực lượng Công an Nghệ An gắn với thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBCS.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh CCHC, thực hiện quy chế dân chủ, công khai minh bạch trong các hoạt động theo quy định; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả các mặt công tác, chấn chỉnh tác phong, thái độ khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, chống tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu. Đặc biệt, Công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; chủ động phát hiện những vấn đề còn bất cập, sơ hở, thiếu sót để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thiện các quy định, quy chế để PCTN.

.

Ngọc Anh

.