Thứ Hai, 15/07/2019, 08:29 [GMT+7]

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

(Congannghean.vn)-Ngày 8/7, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4702 yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện đúng quy định về tiếp công dân, tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao. Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp…
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đổi mới công nghệ quản lý. Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật… Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công…
.

B.Châu

.