Thứ Năm, 23/07/2020, 14:58 [GMT+7]

Chuyển biến tích cực từ việc phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa

(Congannghean.vn)-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phòng ngừa, đồng thời phổ biến, giáo dục pháp luật, thời gian qua, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã có những chuyển biến tích cực, điều đó được thể hiện rõ trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VH-TT&DL giai đoạn 2017 - 2020” do Bộ VH-TT&DL triển khai trong thời gian qua đã góp phần mang lại hiệu quả tích cực, hạn chế vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý.

Tại Nghệ An, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn toàn tỉnh được duy trì và triển khai tốt ở cơ sở. Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, trên cơ sở phân tích những yếu kém, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm, từ đó có những giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện phong trào.

Thông qua các lớp tập huấn tại khu dân cư, tuyên truyền thực hiện Nghị định 122 của Chính phủ, công tác đăng ký, xây dựng, xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng, thôn, bản, khối văn hóa đã thực hiện một cách nghiêm túc, đi vào thực chất. Kết quả, năm 2019 có 689.177/815.418 gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 84,5%; 3670/5.886 khu dân cư được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hoá (đạt 62,3%); 1774 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 776 dòng họ văn hóa; 119 xã được công nhận “xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”, 5 phường, thị trấn được công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 308/480 xã, phường, thị trấn được công nhận xã, phường, thị trấn có thiết chế VHTT đạt tiêu chí chuẩn của Bộ VH-TT&DL, đạt 64,1%.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa qua từng năm tiếp tục được khẳng định là trụ cột vững chắc bao trùm mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo chuyển biến tích cực. Nhiều nội dung hoạt động của phong trào được lồng ghép, gắn nội dung văn hóa với nhiệm vụ của các ngành; môi trường được chú trọng hơn trong các phong trào thi đua; theo đó, tiếp tục triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch tại tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh thông qua phong trào “Ngày chủ nhật xanh”.

Công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội ở các địa bàn dân cư, cơ sở nhằm tạo môi trường lành mạnh, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa được Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương triển khai hiệu quả. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, cơ quan chức năng cũng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư.

Những vi phạm về thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động  lễ hội ngày càng được chấn chỉnh
Những vi phạm về thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội ngày càng được chấn chỉnh

Thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đã có nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp với phong tục, tập quán và hoàn cảnh của các gia đình.  Đặc biệt, thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh, từng bước đi vào nề nếp. Hầu hết các di tích tổ chức lễ hội đã thực hiện nếp sống văn minh như giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tình trạng chèo kéo, nâng ép giá, mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình... đã giảm; lễ hội đã được quy hoạch, sắp xếp khu vực hàng quán dịch vụ, nơi trông giữ phương tiện một cách khoa học, hợp lý. Công tác giữ gìn ANTT, ATGT, phòng, chống cháy, nổ được đảm bảo an toàn. Việc quản lý, thu chi tiền công đức tại các di tích cơ bản được thực hiện theo đúng quyết định của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật.

Mặc dù có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục. Theo báo cáo của Sở VHTT Nghệ An, năm 2019, một số địa phương chưa quan tâm đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất nhà văn hóa, sân thể thao, nhất là ở xóm, thôn, thiếu trang thiết bị, nhà văn hóa xuống cấp, cảnh quan môi trường, công trình phụ trợ nhà văn hóa xóm chưa đảm bảo. Một số nơi chưa bám sát và cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 467/KH-UBND của UBND tỉnh, do đó một số chỉ tiêu nghị quyết đạt thấp (chỉ tiêu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị); tỉ lệ danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa cao nhưng chất lượng đạt còn thấp. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, xây dựng và nhân rộng các mô hình văn hóa một số địa phương còn hạn chế. Bên cạnh đó, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở một số huyện miền núi (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong) chưa được khắc phục, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Tình hình tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, cờ bạc vẫn còn diễn biến phức tạp.

Xin được dẫn lời của ông Lương Đức Thắng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo TƯ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người và ma túy để thay cho lời kết. Theo ông Thắng, giải pháp quan trọng nhằm đẩy lùi vi phạm pháp luật trong hoạt động VH-TT&DL là tăng cường thực hiện Nghị định số 33-NQ/TW về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Và để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VH-TT&DL giai đoạn 2017 - 2020”, Bộ phối hợp với các bộ, ngành tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, phát triển các ngành nghệ thuật, xây dựng gia đình văn hóa, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Song song với công tác tuyên truyền, hoạt động thanh, kiểm tra xử lý vi phạm được xem là giải pháp mạnh tạo nên những chuyển biến cụ thể về hành vi, giảm thiểu số vụ việc vi phạm pháp luật...

.

Phan Tuyết