Thứ Tư, 22/04/2020, 08:01 [GMT+7]
Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

Lênin - Nhà tư tưởng vĩ đại

(Congannghean.vn)-Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao vai trò vĩ đại của V.I.Lênin: “Khi còn sống Người là người cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội”.
Lãnh tụ V.I.Lênin tại một đại hội của đảng Bôn-sê-vích (ảnh tư liệu)
Lãnh tụ V.I.Lênin tại một đại hội của Đảng Bôn-sê-vích (ảnh tư liệu)
Cách đây 150 năm, vào ngày 22/4/1870, V.I.Lênin, tên thật là Vladimir Ilits Ulianov cất tiếng khóc chào đời tại thành phố Simbirsk (nay là Ulianovsk), Nga. Sinh ra trong một gia đình trí thức, ngay từ nhỏ, Lênin đã sớm bộc lộ là người có trí tuệ uyên bác, có nghị lực tự học rất cao và sớm đón nhận học thuyết chủ nghĩa xã hội, sớm tiếp cận chủ nghĩa Mác và phương pháp cách mạng nhân dân. Sau khi tốt nghiệp ngành Luật, Trường Đại học Petesburg, Lênin trở thành người lãnh đạo nhóm mác - xít ở Saint Petersburg. Năm 1894, Lênin vào Đảng Xã hội Dân chủ Nga. Từ đây, Người là một trong những nhà tổ chức và lãnh đạo cách mạng Nga.
 
Thực tiễn hoạt động cách mạng của Lênin vô cùng phong phú. Sau cách mạng tháng Mười, Lênin đã lãnh đạo những người Bôn-sê-vích và nhân dân lao động đứng lên đấu tranh giành thắng lợi, bảo vệ thành công sự tồn tại của Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Người đã đứng ra thành lập Quốc tế Cộng sản, lãnh đạo phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, tập hợp mọi lực lượng cách mạng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.  Dưới ngọn cờ của Lênin, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành, chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt...
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “Lênin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất”. 
 
Đối với cách mạng Việt Nam, trong hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp được ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Năm 1920, Người được đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin. Bản luận cương như một luồng ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào trí tuệ và tâm hồn của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, đem đến cho Người một nhãn quan chính trị mới. Người nói: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Từ đó, Người đi theo Lênin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên đem chủ nghĩa Mác - Lênin về với cách mạng Việt Nam.
 
Những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam như: Thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội;  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng dân tộc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế... đã minh chứng  một điều rằng, Đảng ta luôn kiên định lập trường của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang.
 
Những năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây, với nhiều thủ đoạn, các thế lực thù địch điên cuồng chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin cũng như tư tưởng lý luận của Lênin. Tuy nhiên, với tinh thần khoa học, tính cách mạng, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin mãi trường tồn trong trái tim, khối óc của hàng triệu người trên toàn thế giới. “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, những chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Lời khẳng định của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1927 đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 
 
Dù đã đi xa, nhưng cuộc đời hoạt động cách mạng của Lênin mãi là tấm gương sáng ngời để những người cộng sản chân chính trên toàn thế giới phấn đấu học tập, noi theo; tư tưởng, lý luận của Người vẫn sống mãi cùng thời gian, là ngọn cờ cách mạng soi sáng con đường giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các dân tộc trên toàn thế giới.
 
Ngày nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức đan xen, thế nhưng luôn trung thành, kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất định Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra, vì mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
.

Phan Tuyết (tổng hợp)

.