Thứ Sáu, 27/09/2019, 06:51 [GMT+7]
Bộ Công an

Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt

Ngày 26/9/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân 9 tháng đầu năm 2019; quán triệt thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

  Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường trong Công an nhân dân (CAND)...

  Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự Hội nghị.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong 9 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra; đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo được nhiều chuyển biến tích cực về xây dựng Đảng, XDLL. Tuy nhiên, trong lĩnh vực công tác này còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần được trao đổi, thảo luận làm rõ và sớm có giải pháp khắc phục hiệu quả. Hội nghị giao ban là dịp để Công an các đơn vị, địa phương đánh giá một cách khách quan, đầy đủ, thực chất về công tác XDLL trong thời gian qua, nhất là khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an; tập trung trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo những tồn tại, hạn chế, bất cập trong 9 tháng đầu năm 2019; chỉ ra giải pháp nhiệm vụ trọng tâm về công tác XDLL CAND những tháng cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo.

  Báo cáo trung tâm tại Hội nghị đã nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, XDLL Công an, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, XDLL.

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

  Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Đảng, XDLL CAND, nhất là Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND; Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an. Triển khai thi hành Luật CAND năm 2018; xây dựng lộ trình chính quy Công an xã, thị trấn, thực hiện chủ trương “tăng cường cơ sở”.

  Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; tổ chức triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong CAND luôn tuyệt đối trung thành, tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ hy sinh cuộc sống riêng tư, lợi ích cá nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; mối quan hệ máu thịt giữa Công an với nhân dân được duy trì và phát triển. Từ đầu năm 2019 đến nay, có 09 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 96 cán bộ, chiến sỹ bị thương và 49 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Nhiều Công an các đơn vị, địa phương đã gương mẫu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện chủ trương “tăng cường cơ sở”, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Đồng thời, đã tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp sai phạm; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, từng bước khắc phục những khuyết điểm; kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành điều lệnh CAND được tăng cường. Qua đó, tiếp tục nâng cao sức mạnh và uy tín của lực lượng Công an.

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành điều hành phần tham luận tại Hội nghị.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề: Các giải pháp, mô hình, cách làm hay, có hiệu quả tại Công an các đơn vị, địa phương trong công tác XDLL. Thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương, coi trọng danh dự của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống. Việc triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; kết quả kiểm điểm “tự soi, tự sửa”, nhận diện biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ... Chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL Công an trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

  Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo trung tâm tại Hội nghị.


  Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích về công tác xây dựng Đảng, XDLL của Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua và tinh thần chủ động, nghiêm túc của các đồng chí đại biểu dự Hội nghị. Qua đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần kiểm điểm các mặt công tác còn hạn chế, yếu kém; làm rõ trách nhiệm và chủ động đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

  Bộ trưởng Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu, yêu cầu chung là XDLL Công an thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở; xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ là “tăng cường cơ sở”. Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, kiến quyết đẩy lùi tiêu cực, giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ sai phạm. Các cấp ủy Đảng trong CAND, nhất là người đứng đầu đơn vị phải thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về trách nhiệm “nêu gương”. Tập thể chi bộ, cấp ủy thường xuyên nhận diện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên; làm tốt các mặt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp trong CAND góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện tốt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; nghiêm cấm lãnh đạo Công an đơn vị, địa phương để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình thao túng, can thiệp công tác cán bộ; nghiêm cấm cán bộ, chiến sỹ CAND có hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

  Về công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, công tác trọng tâm; tập trung xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; tổ chức rà soát đội ngũ cán bộ để xây dựng kế hoạch tổng thể bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của lực lượng Công an theo hướng tăng cường tiếp xúc, giao tiếp với dân, để lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đồng chí Bộ trưởng lưu ý, các cán bộ Công an cơ sở phải thay đổi cách làm việc, không chỉ làm giờ hành chính mà phải thực hiện “3 cùng” với nhân dân; thực sự là chỗ dựa của nhân dân, theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Mọi cán bộ, chiến sỹ phải luôn khắc ghi và thực hiện cho được lời huấn thị và lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là: lực lượng Công an phải “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; còn Đảng thì còn mình; Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”... Tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân; đẩy mạnh hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động giúp dân khi bị thiên tai, lũ lụt, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân quan tâm, giúp đỡ lực lượng Công an, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

  Các đại biểu tại Hội nghị.

  Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Thủ trưởng Công an các cấp phải thường xuyên tăng cường công tác giám sát, kiểm tra Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác, quy chế làm việc, thực hiện điều lệnh CAND. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo hướng “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không vì thành tích thi đua hoặc động cơ khác mà không xem xét, xử lý cán bộ, chiến sỹ sai phạm, vi phạm pháp luật. Tập trung ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tiêu cực, lãng phí.

  Bên cạnh đó, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về lĩnh vực an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng CAND. Quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ; kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ để phòng tránh sai phạm, khuyết điểm; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, để công tác xây dựng Đảng, XDLL ngày càng đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới...

   

  .

  Nguồn: Trần Xuân/Cổng TTĐT Bộ Công an