Thứ Sáu, 05/08/2022, 15:09 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 04/8/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Trung ương tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ năm 2020 đến nay và bàn phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

  Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương từ năm 2020 đến nay, đại diện lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ nêu rõ: Thời gian qua, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và Quy chế làm việc, tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục được đẩy mạnh từ Trung ương tới địa phương và đi vào chiều sâu từ khâu nhận thức đến cơ chế phối hợp, từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo.
  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo.

  Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì, đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế, gắn kết với các phong trào cách mạng khác do Đảng, Nhà nước phát động; khơi dậy và phát huy vai trò tích cực của nhân dân kết hợp với nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cơ quan bảo vệ pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước cũng như phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều hoạt động tuyên truyền về các sự kiện lớn như: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ… diễn ra tốt đẹp và được dư luận đánh giá cao, có sự lan tỏa rộng khắp. Điều đó khẳng định rõ mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay…

  Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung đánh giá về kết quả hoạt động; làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới…

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.
  Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.

  Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh việc tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo theo hướng tập trung toàn diện; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, giao ban định kỳ, tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết gắn với làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, trọng tâm là Kết luận số 44 ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. 

  Khẳng định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Ban Chỉ đạo tập trung xây dựng các chủ trương biện pháp đẩy mạnh các hoạt động đi vào thực chất. Trong đó chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng tự quản, tự phòng, tự hòa giải ngay từ cơ sở. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn bó mật thiết với nhân dân. Trước mắt, tập trung xây dựng cụ thể kế hoạch tuyên truyền cho Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, đổi mới cách thức tổ chức, để Ngày hội diễn ra thực sự đặc biệt và ý nghĩa, trở thành Ngày hội của dân, do dân, vì dân…

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .