Thứ Sáu, 22/04/2022, 14:46 [GMT+7]

Lấy ý kiến đối với quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc

Khen thưởng học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc có ý nghĩa, tác động tích cực đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nội quy, thực hiện tốt các phong trào thi đua trong học sinh, trại viên; Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Học sinh trường giáo dưỡng tại lớp học.
Học sinh trường giáo dưỡng tại lớp học

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định việc xếp loại thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng (TGD), trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc (CSGDBB) phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai, dân chủ và liên tục.

Bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện về thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh, trại viên. Khen thưởng phải đúng thành tích; kỷ luật phải đúng tính chất, mức độ của hành vi sai phạm.

Đáng chú ý, Dự thảo cũng đề xuất quy định nghiêm cấm các hành vi làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xếp loại thi đua, khen thưởng, kỷ luật; lợi dụng khen thưởng trại viên, học sinh để làm lợi cho trại viên, học sinh không đúng quy định và lợi dụng kỷ luật trại viên, học sinh để trù dập, hành hạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của trại viên, học sinh.

Đối với xếp loại thi đua cho học sinh, trại viên, Dự thảo cũng nêu rõ, học sinh, trại viên được xếp loại thi đua theo 3 kỳ: tuần, tháng, quý. Học sinh, trại viên chấp hành quyết định tại TGD, CSGDBB từ 04 ngày trở lên thì xếp loại thi đua chấp hành quyết định tuần; từ 03 tuần trở lên thì xếp loại thi đua chấp hành quyết định tháng; đã được xếp loại từ 02 tháng trở lên thì xếp loại thi đua chấp hành quyết định quý.

Những học sinh, trại viên không đủ thời gian xếp loại thi đua quý vẫn phải kiểm điểm, đánh giá các mặt học tập, lao động, rèn luyện để làm cơ sở cho việc bình xét, đánh giá quá trình tiếp theo.

Định kỳ đánh giá kết quả xếp loại thi đua chấp hành quyết định theo tuần tính từ ngày thứ Bảy tuần trước đến ngày thứ Sáu tuần sau; định kỳ đánh giá kết quả xếp loại thi đua chấp hành quyết định theo tháng tính từ ngày 26 tháng trước đến ngày 25 tháng sau.

Định kỳ đánh giá kết quả xếp loại thi đua chấp hành quyết định theo quý được tính như sau: Quý I tính từ ngày 26/11 năm trước đến ngày 25/2 năm sau; Quý II tính từ ngày 26/2-25/5; Quý III tính từ ngày 26/5-25/8; Quý IV tính từ ngày 26/8- 25/11.

Ngoài ra, học sinh, trại viên bị xử lý kỷ luật phải có thời gian theo dõi, thử thách để công nhận rèn luyện tiến bộ. Đối với hình thức kỷ luật: khiển trách; hạn chế số lần gặp thân nhân, số lần liên lạc bằng điện thoại, số lần và số lượng nhận quà thì thời gian theo dõi, thử thách là 01 tháng. Đối với hình thức kỷ luật: cảnh cáo; giáo dục tại phòng riêng, cách ly tại buồng kỷ luật, thời gian theo dõi, thử thách là 02 tháng. Thời gian theo dõi, thử thách tính từ ngày quyết định kỷ luật học sinh, trại viên có hiệu lực thi hành.

Trong thời gian theo dõi, thử thách nếu học sinh, trại viên không có vi phạm thì khi hết thời hạn sẽ được công nhận rèn luyện tiến bộ. Trường hợp lập công thì được xem xét, công nhận tiến bộ ngay khi có văn bản xác nhận lập công...

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (chi tiết theo file đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.