Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201404/lm-ra-nhng-sai-phm-ti-bonh-vion-a-khoa-thi-thing-hong-474942/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201404/lm-ra-nhng-sai-phm-ti-bonh-vion-a-khoa-thi-thing-hong-474942/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lµm râ nh÷ng sai ph¹m t¹i BÖnh viÖn §a khoa Th¸i Th­îng Hoµng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 18/04/2014, 08:43 [GMT+7]

Lµm râ nh÷ng sai ph¹m t¹i BÖnh viÖn §a khoa Th¸i Th­îng Hoµng

(Congannghean.vn)-Ngµy 8/1/2013, chóng t«i ®· cã bµi viÕt “Thu b»ng gèc tèt nghiÖp, nép tiÒn 'tr¸ch nhiÖm' råi cho nghØ viÖc kh«ng lý do”, ph¶n ¸nh t¹i BÖnh viÖn §a khoa Th¸i Th­îng Hoµng (thuéc C«ng ty CP §Çu t­ Th­¬ng m¹i DÞch vô Th¸i Th­îng Hoµng, ®Þa chØ t¹i 28 NguyÔn Sü S¸ch, TP Vinh) ®· cã nh÷ng “luËt riªng” trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång víi ng­êi lao ®éng. Cô thÓ, c¸c néi dung mµ b¸o ph¶n ¸nh lµ: Ký hîp ®ång lµm viÖc dµi h¹n tõ 20 ®Õn 30 n¨m, yªu cÇu lao ®éng ph¶i nép b»ng gèc tèt nghiÖp, ph¶i ®ãng “tiÒn tr¸ch nhiÖm” 20 triÖu ®ång råi bÞ buéc t¹m nghØ viÖc hoÆc nghØ viÖc kh«ng cã lý do. Khi ng­êi lao ®éng t×m c¸ch ®ßi l¹i b»ng gèc vµ sè tiÒn ®· nép th× phÝa bÖnh viÖn kiªn quyÕt kh«ng tr¶ vµ ®ßi tiÒn båi th­êng 100 triÖu ®ång.
 
Lý gi¶i vÒ nh÷ng viÖc lµm ng­îc ®êi, ®i ng­îc l¹i víi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng nµy, «ng Th¸i Do·n Th¾ng - Gi¸m ®èc BÖnh viÖn cho biÕt, tÊt c¶ lµ do cam kÕt gi÷a hai bªn, lóc vµo xin viÖc gi÷a bÖnh viÖn vµ ng­êi lao ®éng ®· cã phô lôc hîp ®ång cam kÕt rµng buéc, nay ng­êi lao ®éng vi ph¹m cam kÕt th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm.
BÖnh viÖn §a khoa Th¸i Th­îng Hoµng - n¬i cã nhiÒu sai ph¹m trong sö dông lao ®éng
BÖnh viÖn §a khoa Th¸i Th­îng Hoµng - n¬i cã nhiÒu sai ph¹m trong sö dông lao ®éng
Ngay sau khi bµi b¸o ®­îc ®¨ng t¶i, ®· nhËn ®­îc sù quan t©m nhiÒu chiÒu tõ c«ng chóng. C¸c c¬ quan, ban ngµnh còng ®· vµo cuéc ®Ó x¸c minh vµ lµm râ c¸c vÊn ®Ò b¸o nªu. Ngµy 27/1/2013, UBND tØnh NghÖ An ®· cã C«ng v¨n sè 620/UBND-VX, giao Së L§-TB&XH tiÕn hµnh kiÓm tra viÖc chÊp hµnh luËt ph¸p lao ®éng cña C«ng ty CP §Çu t­ Th­¬ng m¹i DÞch vô Th¸i Th­îng Hoµng. Theo kÕt qu¶ cña §oµn kiÓm tra th×, hiÖn c«ng ty ®ang cã 82 lao ®éng lµm viÖc, trong ®ã cã 69 lao ®éng ký kÕt hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. Trong thêi gian qua, c«ng ty ®· cho th«i viÖc víi 3 lao ®éng, nh­ng trong quyÕt ®Þnh cho th«i viÖc ch­a nªu cô thÓ lý do cho th«i viÖc. C«ng ty còng ch­a x©y dùng vµ ®¨ng ký néi quy lao ®éng, tháa ­íc lao ®éng tËp thÓ víi Së L§-TB&XH NghÖ An. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c«ng ty ®· tæ chøc ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é ng­êi lao ®éng nh­ng ®· cã nh÷ng tháa thuËn ký kÕt kh«ng ®óng víi quy ®Þnh vÒ ph¸p luËt lao ®éng nh­: L­u gi÷ v¨n b»ng, chøng chØ gèc cña ng­êi lao ®éng vµ tiÕn hµnh rµng buéc ®¶m b¶o b»ng tµi chÝnh sau khi ®­îc göi ®i ®µo t¹o còng nh­ tháa thuËn vÒ ®iÒu kiÖn thêi gian lµm viÖc ®èi víi ng­êi lao ®éng sau khi ®· ®­îc cö ®i ®µo t¹o.
 
Tr­íc nh÷ng sai ph¹m nµy, Së L§-TB&XH ®· lËp biªn b¶n sai ph¹m, yªu cÇu BÖnh viÖn §a khoa Th¸i Th­îng Hoµng nghiªm tóc kiÓm ®iÓm nh÷ng vi ph¹m vÒ qu¶n lý, sö dông, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian qua. §ång thêi, yªu cÇu c«ng ty thùc hiÖn viÖc x©y dùng vµ ®¨ng ký néi quy lao ®éng, chÊm døt viÖc l­u gi÷ v¨n b»ng, chøng chØ gèc cña ng­êi lao ®éng. ViÖc ký kÕt ®¶m b¶o b»ng tµi chÝnh vµ thêi h¹n lµm viÖc ph¶i ®óng theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 1, §iÓm 2, §iÒu 20, Bé luËt Lao ®éng n¨m 2012. (Nghiªm cÊm viÖc gi÷ b¶n chÝnh giÊy tê tuú th©n, v¨n b»ng, chøng chØ cña ng­êi lao ®éng vµ kh«ng ®­îc yªu cÇu ng­êi lao ®éng ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p ®¶m b¶o b»ng tiÒn hoÆc tµi s¶n kh¸c cho viÖc thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng).
 
Liªn hÖ víi nh÷ng tr­êng hîp ®ang bÞ phÝa BÖnh viÖn §a khoa Th¸i Th­îng Hoµng cho nghØ viÖc kh«ng lý do vµ gi÷ l¹i b»ng gèc mµ chóng t«i ®· ph¶n ¸nh, ®­îc biÕt, phÝa bÖnh viÖn ®· tr¶ l¹i c¸c lo¹i giÊy tê, b»ng gèc ®Çy ®ñ. Riªng sè tiÒn 20 triÖu ®ång, phÝa bÖnh viÖn chØ tr¶ l¹i 10 triÖu ®ång, sè cßn l¹i lÊy lý do qu¸ tr×nh lµm viÖc ng­êi lao ®éng sö dông ®ång phôc vµ nhiÒu vËt dông kh¸c bÞ hao mßn nªn ®· “khÊu trõ”.
.

Thiện Thành