Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201401/thu-bang-goc-tot-nghiep-nop-tien-trach-nhiem-roi-cho-nghi-viec-khong-ly-do-438312/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201401/thu-bang-goc-tot-nghiep-nop-tien-trach-nhiem-roi-cho-nghi-viec-khong-ly-do-438312/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thu bằng gốc tốt nghiệp, nộp tiền 'trách nhiệm' rồi cho nghỉ việc không lý do - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 08/01/2014, 09:20 [GMT+7]

Thu bằng gốc tốt nghiệp, nộp tiền 'trách nhiệm' rồi cho nghỉ việc không lý do

(Congannghean.vn)-Ký hîp ®ång lµm viÖc dµi h¹n tõ 20 ®Õn 30 n¨m, C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ Th­¬ng m¹i DÞch vô Th¸i Th­îng Hoµng (BÖnh viÖn §a khoa Th¸i Th­îng Hoµng) yªu cÇu lao ®éng ph¶i nép b»ng gèc tèt nghiÖp, ph¶i ®ãng “tiÒn tr¸ch nhiÖm” 20 triÖu ®ång. §ïng mét c¸i, c¸c lao ®éng bÞ buéc t¹m nghØ viÖc hoÆc nghØ viÖc kh«ng cã lý do. Khi ng­êi lao ®éng t×m c¸ch ®ßi l¹i b»ng gèc vµ sè tiÒn ®· nép th× phÝa BÖnh viÖn t×m c¸ch lÇn l÷a, kh«ng chÞu tr¶ l¹i.
BÖnh viÖn §a khoa Th¸i Th­îng Hoµng
BÖnh viÖn §a khoa Th¸i Th­îng Hoµng

Cam kÕt hay Ðp buéc?

Theo ph¶n ¸nh cña mét sè lao ®éng tr­íc ®©y tõng lµ nh©n viªn cña BÖnh viÖn Th¸i Th­îng Hoµng, trô së chÝnh t¹i ®­êng NguyÔn Sü S¸ch (TP Vinh), th× BÖnh viÖn x¶y ra mét sè bÊt cËp trong hîp ®ång lao ®éng vµ mét sè quyÕt ®Þnh “mËp mê” cña ®¬n vÞ nµy. Theo tr×nh bµy cña anh Hµ V¨n Tr., sau khi tèt nghiÖp trung cÊp y tÕ, anh ®­îc nhËn vµo lµm viÖc t¹i BÖnh viÖn Th¸i Th­îng Hoµng. Th¸ng 6/2010, anh ®­îc ký hîp ®ång chÝnh thøc víi BÖnh viÖn, hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n 25 n¨m, tõ th¸ng 6/2010 ®Õn th¸ng 6/2035. Trong hîp ®ång cã ghi râ: “NÕu ng­êi lao ®éng ®¬n ph­¬ng ph¸ bá hîp ®ång th× ph¶i båi th­êng cho ng­êi sö dông lao ®éng 100 triÖu ®ång, bao gåm 50 triÖu ®ång tiÒn “®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ng­êi thay thÕ” vµ 50 triÖu ®ång tiÒn chËm triÓn khai nguån lùc c«ng viÖc”.

Tr­íc khi vµo lµm viÖc, anh Tr. còng nh­ nh÷ng lao ®éng kh¸c ph¶i ®ãng sè tiÒn 20 triÖu ®ång gäi lµ “tiÒn tr¸ch nhiÖm”. Theo anh Tr. th× sè tiÒn nµy sÏ ®­îc trÝch l·i suÊt 1% ®­îc chi vµo tiÒn l­¬ng hµng th¸ng. Cïng víi ®ã, phÝa BÖnh viÖn còng yªu cÇu anh Tr. nép b»ng gèc tèt nghiÖp cña m×nh ®Ó BÖnh viÖn gi÷, ®­îc thÓ hiÖn t¹i biªn b¶n giao nhËn b»ng. Sau khi ®­îc nhËn vµo lµm viÖc, anh Tr. ®­îc cö ®i häc, kinh phÝ tù bá ra ®Ó ®µo t¹o thªm vÒ chuyªn m«n r¨ng - hµm - mÆt. Còng nh­ anh Tr., nhiÒu lao ®éng kh¸c khi ®­îc nhËn vµo lµm viÖc t¹i BÖnh viÖn ®Òu ph¶i ®ãng sè “tiÒn tr¸ch nhiÖm” lµ 20 triÖu ®ång vµ b»ng tèt nghiÖp gèc. Ngµy 10/9/2013, ®ang lµm viÖc yªn æn th× anh Tr. nhËn ®­îc QuyÕt ®Þnh cho th«i viÖc do gi¸m ®èc ký. Tuy nhiªn, ®iÒu v« lý lµ quyÕt ®Þnh cho th«i viÖc kh«ng hÒ cã lý do cho nghØ viÖc lµ g×. Dï nhiÒu lÇn yªu cÇu phÝa BÖnh viÖn nãi râ lý do nghØ viÖc nh­ng kh«ng ®­îc phóc ®¸p, cïng víi sè “tiÒn tr¸ch nhiÖm” vµ b»ng tèt nghiÖp kh«ng ®­îc nhËn l¹i.

T­¬ng tù nh­ tr­êng hîp anh Tr., ®ang lµm viÖc t¹i BÖnh viÖn, ®ïng mét c¸i chÞ TrÞnh ThÞ H. (y sü ®iÒu d­ìng) nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh nghØ viÖc nh­ng kh«ng râ lý do. ChÞ ®­îc nhËn vµo lµm vµ ký hîp ®ång víi phÝa BÖnh viÖn vµo th¸ng 6/2010. “PhÝa BÖnh viÖn ®­a ra mét b¶n tháa thuËn phô sau khi ký vµo b¶n hîp ®ång lao ®éng chÝnh, thÊy cã nhiÒu ®iÓm kh«ng hîp lý nªn em kh«ng ký, sau ®ã nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh nghØ viÖc kh«ng cã lý do. Nh­ng sè tiÒn 20 triÖu ®ång nép ban ®Çu còng ch­a ®­îc nhËn l¹i”, chÞ H. cho biÕt. Cïng chung c¶nh ngé, chÞ NguyÔn ThÞ H., tèt nghiÖp trung cÊp ®iÒu d­ìng, ®­îc nhËn vµo BÖnh viÖn lµm viÖc, sau ®ã ®­îc cö ®i häc thªm nghiÖp vô ®Ó lÊy chøng chØ kü thuËt viªn t¹i H¶i D­¬ng. Trong suèt thêi gian ®i häc, phÝa BÖnh viÖn kh«ng hç trî l­¬ng hay kinh phÝ häc tËp mµ chñ yÕu lµ bá tiÒn tói ra tù häc còng bÞ cho nghØ viÖc kh«ng râ lý do. Mét tr­êng hîp kh¸c lµ chÞ NguyÔn ThÞ Ngäc L. sau khi ®­îc ký hîp ®ång vµo lµm viÖc n¨m 2010, nh­ng chÞ nµy kh«ng nép 20 triÖu ®ång “tiÒn tr¸ch nhiÖm”, ®Õn th¸ng 8/2011, chÞ nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ c«ng viÖc “v« thêi h¹n”. Trªn quyÕt ®Þnh kh«ng ghi râ ngµy th¸ng ký, còng nh­ thêi gian t¹m nghØ viÖc. Mét ®iÒu v« lý khiÕn nh÷ng lao ®éng nµy kh«ng hiÓu lµ trong quyÕt ®Þnh nghØ viÖc ®Òu kh«ng cã lý do cho nghØ viÖc, còng kh«ng hÒ th«ng qua phÝa C«ng ®oµn cña C«ng ty.
Biªn b¶n giao nhËn b»ng gèc
Biªn b¶n giao nhËn b»ng gèc

“Cã mét uÈn khóc bªn trong”

§Ó réng ®­êng d­ luËn, phãng viªn ®· t×m gÆp «ng Th¸i Do·n Th¾ng - Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc BÖnh viÖn Th¸i Th­îng Hoµng. ¤ng Th¾ng cho biÕt, phÝa BÖnh viÖn ®uæi viÖc th× ch¾c ch¾n lao ®éng cã vi ph¹m kû luËt, vi ph¹m quy chÕ. Cßn viÖc kh«ng ghi râ lý do trong c¸c quyÕt ®Þnh, «ng nµy cho hay, thùc tÕ khi ra quyÕt ®Þnh th«i viÖc kh«ng cã mét v¨n b¶n nµo quy ®Þnh ph¶i ghi râ lý do. Nh÷ng tr­êng hîp mµ BÖnh viÖn buéc th«i viÖc hoÆc nghØ viÖc lµ bÊt kh¶ kh¸ng, kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c. BÖnh viÖn thu tiÒn vµ b»ng gèc lµ do hai bªn ®· cam kÕt, BÖnh viÖn lµm theo cam kÕt, ng­êi lao ®éng vi ph¹m ph¶i chÊp nhËn. ViÖc BÖnh viÖn kh«ng ®ãng b¶o hiÓm cho ng­êi lao ®éng còng lµ do cam kÕt, tháa thuËn vµ hai bªn ®· th­¬ng l­îng víi nhau. Cßn vÒ nh÷ng ng­êi ®· bÞ ®uæi viÖc, «ng Th¾ng kh¼ng ®Þnh, ®ã lµ nh÷ng ng­êi kh«ng tèt.

“Thùc ra, sù viÖc cã mét uÈn khóc bªn trong. Thùc tÕ lao ®éng xin vµo ®©y lµ nhê v¶, nhê cËy, thËm chÝ trong ®éi ngò ®ã cã mét sè ng­êi lµ con em ng­êi quen cña b¹n bÌ m×nh. Sau khi cã nghÒ nghiÖp chuyªn m«n, ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n hä cã chç kh¸c ®Ó lµm, thu nhËp tèt h¬n nªn muèn rêi ®i. Do ®ã, BÖnh viÖn ph¶i cã cam kÕt ®Ó rµng buéc tr¸ch nhiÖm. HiÖn giê, phÝa BÖnh viÖn vÉn ®ang t×m c¸ch gi¶i quyÕt, ®Ó ªm nhiÒu chiÒu, c¶ bªn ngoµi lÉn bªn trong råi chÊp nhËn tuyÓn lao ®éng míi vµo. TuyÓn míi b©y giê rÊt dÔ...”, lêi «ng Th¸i Do·n Th¾ng.

.

Thiện Thành