Thứ Ba, 29/12/2020, 08:25 [GMT+7]

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người toàn diện

(Congannghean.vn)-Là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống chính trị, trong những năm qua, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn được các cấp, ngành, địa phương của tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đã mang lại nhiều kết quả quan trọng
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đã mang lại nhiều kết quả quan trọng
Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020, kết quả đáng ghi nhận là phong trào đã lan tỏa vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là khơi dậy tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tính đến nay, có 290 công trình ở các xã được đầu tư hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao theo cơ chế của tỉnh, trong đó có 182 nhà văn hóa, 108 sân vận động. 20/21 huyện, thành, thị có trung tâm văn hóa - thể thao; 100% xã, phường, thị trấn đã quy hoạch đất để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới (trong đó 67,8% đã đạt chuẩn); 5.642/5.886 thôn (chưa sáp nhập) có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn (chiếm 64%). 
 
Cùng với việc xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khối văn hóa, nhiều địa phương trong toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng và phát huy tốt mô hình dòng họ văn hóa, làng văn hóa đa dân tộc; bản văn hóa thuần dân tộc số, điểm sáng văn hóa vùng biên… Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở nhiều địa phương ngày càng phát triển. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn liền với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, ngành. 
 
Ở cơ sở, việc thực hiện quy chế dân chủ, hương ước, quy ước được đảm bảo; phong trào xây dựng nếp sống văn minh được đông đảo người dân hưởng ứng. Việc cưới, việc tang và lễ hội được cải tiến theo hướng trang trọng nhưng tiết kiệm. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được thực hiện tốt. Thông qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đến nay, toàn tỉnh đã vinh danh hơn 23.520 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp xã, 1.965 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp huyện, 250 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh; có 103 điển hình làng, bản, khối phố tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh…
 
Về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020, công tác xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Công tác giáo dục truyền thống gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chăm sóc phụng dưỡng người già được quan tâm. Nhiều mô hình giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no được thực hiện và tạo được sức lan tỏa rộng rãi. Trong đó, về phát triển gia đình trên lĩnh vực kinh tế, kinh tế hộ gia đình được quan tâm đầu tư, phát triển. Mỗi năm, tỉnh đầu tư trên 1.300 tỉ đồng cho công tác giảm nghèo; nhờ vậy, đến cuối năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 4%. Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, nhiều gia đình đã gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tính đến năm 2019, có 689.177 gia đình đạt danh hiệu văn hóa (chiếm 84,5%)...
 
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới, theo yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông: Cần tập trung xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa hướng đến các giá trị “chân - thiện - mỹ”; chú trọng thực hiện các chương trình phục hồi, bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao và phát triển đời sống văn hóa cơ sở. Cùng với đó, ngăn ngừa, đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, lối sống thực dụng, các hiện tượng lệch chuẩn văn hóa trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc cũng như khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa.
.

Thùy Dương

.