Thứ Tư, 25/03/2020, 15:38 [GMT+7]

Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC). Năm 2020, trước những mục tiêu đòi hỏi phải hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm giữa điều kiện dịch bệnh muôn vàn khó khăn, tỉnh đang huy động sáng kiến, đề xuất của người dân, cơ quan, doanh nghiệp, tạo lực đẩy mới cho công tác CCHC.
Việc đẩy mạnh CCHC trong đấu giá quyền sử dụng đất góp phần đảm bảo  tính minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người dân
Việc đẩy mạnh CCHC trong đấu giá quyền sử dụng đất góp phần đảm bảo tính minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người dân
Xác định vai trò quan trọng của CCHC, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở các cấp ngay từ đầu năm; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh. Đặc biệt là triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC và Đề án CCHC giai đoạn 2018 - 2020 trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Tập trung tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC; nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả CCHC... Cùng với đó, rà soát các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết, xử lý theo thẩm quyền; tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng quy trình, đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công bố, công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính; triển khai rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra; thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị các cấp.
 
Các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động; triển khai hệ thống giám sát cán bộ, công chức một cửa ở các cấp, hệ thống lấy ý kiến đánh gá trực tuyến về mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công; tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp ngành Giáo dục và đào tạo, Y tế. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, xây dựng phần mềm chấm điểm, đánh giá xếp loại CCHC, khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung, hệ thống thư điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, yêu cầu trên càng trở nên ý nghĩa và bức thiết hơn.
 
Nhằm rút kinh nghiệm trong CCHC, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030.Việc tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đóng góp ý kiến, đề xuất xây dựng Chương trình CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030.
 
UBND tỉnh yêu cầu việc tổng kết phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; bám sát các mục tiêu, nội dung của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ, của tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2020, các kế hoạch CCHC của tỉnh theo từng giai đoạn, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; khuyến khích lấy ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông về đánh giá kết quả CCHC trong thời gian qua và đóng góp xây dựng kế hoạch cho thời gian tới. Việc tham gia ý kiến đề xuất nhiệm vụ giải pháp xây dựng Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 phải phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Dự kiến, tháng 6/2020, Nghệ An sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết toàn tỉnh và thực hiện công tác thi đua khen thưởng Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
.

TUỆ TRANG

.