Thứ Ba, 24/03/2020, 08:48 [GMT+7]

Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

(Congannghean.vn)-Để tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tập trung chuẩn bị những nhiệm vụ, công tác trọng tâm, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đại hội Đảng các cấp tập trung trí tuệ, dân chủ, trách nhiệm của đảng viên để bầu chọn người có uy tín, năng lực vào cấp ủy
Đại hội Đảng các cấp tập trung trí tuệ, dân chủ, trách nhiệm của đảng viên để bầu chọn người có uy tín, năng lực vào cấp ủy
Ngày 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để đạt được thành công nêu trên, ngay từ ban đầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội được tiến hành nghiêm túc, sâu sát từ cấp cơ sở. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị 35), Nghệ An đã tập trung đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội nghiêm túc, chu đáo, đúng trọng tâm, trọng điểm. Các địa phương, đơn vị đã tổ chức triển khai, quán triệt, ban hành, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội, như: Văn kiện, công tác nhân sự, chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm, công tác thông tin tuyên truyền... nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự.
 
Để cụ thể hóa các hướng dẫn cấp trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Thông tri số 13-TT/TU về đại hội Đảng các cấp. Theo đó, cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW, các hướng dẫn và văn bản chỉ đạo của Trung ương và của cấp ủy cấp trên về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.
Nhiều đại hội điểm ở các đảng bộ, chi bộ đã tổ chức thành công (Trong ảnh: Đại hội điểm  Đảng bộ phường Nghi Hòa) - Ảnh: Hồng Hạnh
Nhiều đại hội điểm ở các đảng bộ, chi bộ đã tổ chức thành công (Trong ảnh: Đại hội điểm Đảng bộ phường Nghi Hòa)
Thông qua đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu, thời gian đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở không quá 1 ngày (bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trong tháng 3/2020); đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày (bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020); đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày (hoàn thành trước ngày 31/8/2020); đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày (hoàn thành trước ngày 31/10/2020). Mỗi huyện, thành, thị, Đảng ủy trực thuộc chọn 3 - 5 đơn vị cơ sở; Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ các huyện: Con Cuông, Yên Thành, TX Cửa Lò, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh làm điểm chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An vừa có hướng dẫn thực hiện quy trình thẩm định tiêu chuẩn chính trị. Đối tượng là những cán bộ, đảng viên được cử đi đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật. Mục đích nhằm thu thập thông tin để xem xét, đánh giá, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên được cử đi đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật.
 
Về công tác tuyên truyền, ngày 12/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, từ nay cho đến khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng mở 3 đợt cao điểm tuyên truyền, đặc biệt chú trọng phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của các ban Đảng Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban Đảng của Tỉnh ủy, của cấp ủy Đảng các cấp về việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Quy chế bầu cử trong Đảng; công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội; kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng.
 
Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và của cấp mình gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tập trung xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, trong quá trình diễn ra đại hội Đảng các cấp luôn coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ; thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…
 
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, công tác chuẩn bị và triển khai đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến thời điểm này đang được tiến hành tập trung. Quá trình triển khai, cấp ủy các cấp luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong xã hội.
.

TUỆ TRANG

.