Thứ Năm, 19/03/2020, 08:58 [GMT+7]

Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ giảm nghèo bền vững

(Congannghean.vn)-Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và sự ủng hộ, chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, người nghèo tại Nghệ An đã chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 
Nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong giảm tỉ lệ hộ nghèo
Nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong giảm tỉ lệ hộ nghèo
Nghệ An có 3 huyện nghèo được hưởng chính sách đầu tư theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong; Quỳ Châu là huyện có tỉ lệ hộ nghèo cao được hưởng cơ chế đầu tư theo Quyết định số 275 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh hiện có 111 xã đặc biệt khó khăn và 191 thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, vùng miền núi thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 và 12 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thuộc các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và TX Hoàng Mai. Đến đầu năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 5,54% (tương đương 51.949 hộ), tỉ lệ hộ cận nghèo 8,72% (tương đương 81.669 hộ). 
 
Căn cứ các nội dung triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã tiến hành thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện; ban hành quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo. Xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề; các chương trình, kế hoạch, đề án về chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương. Nhìn chung, nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững chủ yếu là của Trung ương. Năm 2019, tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn đạt 3.666.835 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong giảm tỉ lệ hộ nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 
 
Năm 2019, thông qua cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và Chương trình “Tết vì người nghèo” đã huy động được trên 98.005 triệu đồng. Trong đó, chương trình Tết vì người nghèo Kỷ Hợi 2019 huy động được gần 73.728 triệu đồng. UBND tỉnh tiếp tục phân công 113 cơ quan, đơn vị nhận hỗ trợ giúp đỡ 115 xã nghèo trên địa bàn 11 huyện miền Tây của tỉnh. 
 
Theo đánh giá chung, năm 2019, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó là sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là đã tạo được sức lan tỏa, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Nhờ được tuyên truyền, thông tin nên nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân được nâng lên và có chuyển biến rõ rệt; mục tiêu giảm nghèo trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. UBND các cấp, sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện quyết liệt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện ngày càng tốt hơn về nguồn lực để hỗ trợ cho các huyện nghèo vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, chương trình giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, cơ sở hạ tầng được tăng cường, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Ước đến cuối năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4%.
 
Tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế rằng, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh đầu 2019 là 5,54%, còn cao hơn mức bình quân cả nước là 5,23%. Hộ nghèo, hộ cận nghèo tập trung chủ yếu ở các vùng: miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, ven biển. Mô hình giảm nghèo quy mô còn nhỏ, nguồn vốn đầu tư cho huyện nghèo, xã nghèo đặc biệt khó khăn còn thấp, công tác lồng ghép nguồn lực khó khăn, thiếu bền vững. Trong khi đó, một bộ phận người nghèo còn có tư tưởng không muốn thoát nghèo, còn có hiện tượng tách hộ là người già, người khuyết tật... thành hộ riêng để được thụ hưởng chính sách ưu đãi. Dĩ nhiên, nguyên nhân cũng xuất phát từ thực tế phần lớn hộ nghèo lại đông con, thiếu vốn sản xuất và kinh doanh, thiếu việc làm, trong gia đình có người mắc các tệ nạn xã hội như nghiện ma tuý, nghiện rượu, cờ bạc, mại dâm, một số ít còn lười lao động.
 
Trong khi, tình trạng du canh du cư, di cư tự do trái phép của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tái định cư di dời dân một số dự án đầu tư thủy điện chưa đảm bảo làm hạn chế kết quả thực hiện chính sách của Nhà nước và mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt thì cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa dành sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên đối với công tác giảm nghèo. Và không loại trừ nguyên nhân, vẫn còn một số vướng mắc trong việc lập hồ sơ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn chậm so với thời gian quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
.

TUỆ TRANG

.