Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201410/ky-niem-84-nam-ngay-truyen-thong-cong-tac-dan-van-cua-dang-15101930-15102014-mai-mai-khac-ghi-loi-bac-dan-van-kheo-thi-viec-gi-cung-thanh-cong-545518/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201410/ky-niem-84-nam-ngay-truyen-thong-cong-tac-dan-van-cua-dang-15101930-15102014-mai-mai-khac-ghi-loi-bac-dan-van-kheo-thi-viec-gi-cung-thanh-cong-545518/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mãi mãi khắc ghi lời Bác: 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'! - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 15/10/2014, 09:39 [GMT+7]
Kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2014)

Mãi mãi khắc ghi lời Bác: 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'!

(Congannghean.vn)-Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Yêu nước, thương dân, sống vì dân, gần gũi dân, thấu hiểu tâm tư và nguyện vọng của dân để làm tất cả những gì cho nhân dân.
 
Bản Di chúc cách đây 45 năm, Bác viết: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng”. “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng  của nhân dân để làm những gì tốt nhất cho dân - Ảnh tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để làm những gì tốt nhất cho dân - Ảnh tư liệu
Ngày 17/10/1945, lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh có “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”. Người viết: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Từ đó, Người dạy phải thực hiện ngay:
 
1. Làm cho dân có ăn.
2. Làm cho dân có mặc.
3. Làm cho dân có chỗ ở.
4. Làm cho dân có học hành.
 
Bởi vậy, trong bài báo “Dân vận” nổi tiếng đăng trên báo Sự thật, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những tư tưởng cơ bản về công tác dân vận. Bài viết ngắn gọn, súc tích, thể hiện đầy đủ và sâu sắc tư tưởng, quan điểm, phương châm về công tác dân vận. Thời gian trôi qua, nhưng tác phẩm “Dân vận” của Hồ Chí Minh còn nguyên giá trị, nhất là trong những ngày này, những ngày toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước. Bằng những lời lẽ ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, Người luôn căn dặn chúng ta: "Nước lấy dân làm gốc.
 
Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, lực lượng chính là ở dân", "Thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu hy sinh và trí thông minh sáng tạo của hàng triệu nhân dân", "Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân", "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Luận điểm cực kỳ quan trọng này là nhân tố mạnh mẽ trong công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Đúng là một sự nghiệp chỉ có thể thực hiện được khi nó là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, Bác Hồ chính là người khơi dậy những tiềm năng đoàn kết để phát huy sức mạnh của con người. Bác Hồ làm công tác dân vận, rốt cuộc là giúp đỡ, động viên, giáo dục con người để giải phóng và giành lấy tương lai hạnh phúc. Nhờ nghĩa lớn ấy, Bác đã thuyết phục được mọi người thuộc nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp khác nhau đoàn kết xung quanh Người, vì Người luôn quan tâm đến mọi người và chăm lo lợi ích cho mọi người. Dân vận là để đoàn kết mọi người, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa.
 
Trong sự nghiệp đổi mới, thấm nhuần tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh, công tác vận động quần chúng của Đảng ta từng bước đổi mới cả về nội dung và phương pháp tiến hành, quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực ngày càng được phát huy, tạo ra các phong trào cách mạng sâu rộng trong cả nước, nên đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Đứng trước những thách thức mới, công tác dân vận cần phải được nhận thức cụ thể hơn, tiến hành sâu rộng hơn. Bế mạc Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  Hội nghị lần thứ 7 BCH  TW Đảng (khóa XI), đã ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 về “Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”. Có thể xem đây là điểm nhấn mới về sự lãnh đạo của Đảng với công tác vận động quần chúng.
 
Trải qua 84 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, công tác dân vận đã trở thành sức mạnh nội lực mang tính hướng thiện và mọi người đã tìm thấy những nhân tố tốt đẹp khi thấy nhân dân đã thực sự trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, ra sức phấn đấu xây dựng cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc.
.

Nguyễn Văn Thanh

.