Thứ Hai, 15/01/2024, 16:16 [GMT+7]

Thủ tục đăng kí ô tô, mô tô mới nhất 2024

Công an Nghệ An thông báo thủ tục đăng kí ô tô, mô tô mới nhất 2024:

1. THỦ TỤC ĐĂNG KÍ XE MÔ TÔ

 

TT CẤP TỈNH CẤP HUYỆN CẤP XÃ
1 ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÔ TÔ LẦN ĐẦU TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÔ TÔ LẦN ĐẦU TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE MÔ TÔ LẦN ĐẦU TẠI CÔNG AN CẤP XÃ ĐƯỢC PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ
2 ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TRONG CÙNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TRONG CÙNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TRONG CÙNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TẠI CÔNG AN CẤP XÃ ĐƯỢC PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ
3 CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TỪ TỈNH KHÁC CHUYỂN ĐẾN TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TỪ TỈNH KHÁC CHUYỂN ĐẾN TẠI CÔNG AN CẤP XÃ ĐƯỢC PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ
4  CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ ĐƯỢC PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ
5 CẤP LẠI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH CẤP LẠI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN CẤP LẠI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ TẠI CÔNG AN CẤP XÃ ĐƯỢC PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ
6 THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE TẠI CÔNG AN CẤP XÃ ĐƯỢC PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ

2. THỦ TỤC ĐĂNG KÍ XE Ô TÔ

TT CẤP TỈNH CẤP HUYỆN
1 ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE Ô TÔ LẦN ĐẦU TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE Ô TÔ LẦN ĐẦU TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
2 ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE Ô TÔ TRONG CÙNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE Ô TÔ TRONG CÙNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
3 ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE Ô TÔ TỪ TỈNH KHÁC CHUYỂN ĐẾN TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE Ô TÔ TỪ TỈNH KHÁC CHUYỂN ĐẾN TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
4 CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
5 CẤP LẠI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH CẤP LẠI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
6 ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE Ô TÔ TẠM THỜI TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE Ô TÔ TẠM THỜI TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN
7 THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE Ô TÔ TẠM THỜI TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN

 

.

CANA