Thứ Năm, 31/08/2023, 09:36 [GMT+7]

Thủ tục hành chính về Căn cước công dân mới nhất 2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

CẤP TỈNH CẤP HUYỆN CẤP XÃ MẪU ĐƠN
1. THỦ TỤC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD) TẠI CẤP TỈNH(Thông tin công dân chưa có trong CSDLQG về DC) 1. THỦ TỤC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD) TẠI CẤP HUYỆN(Thông tin công dân chưa có trong CSDLQG về DC)  

 cc02

dc01

2. THỦ TỤC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD) TẠI CẤP TỈNH(Thông tin công dân đã có trong CSDLQG về DC) 2. THỦ TỤC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD) TẠI CẤP HUYỆN (Thông tin công dân đã có trong CSDLQG về DC)   cc02 dc02
3. THỦ TỤC CẤP ĐỔI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD) TẠI CẤP TỈNH 3. THỦ TỤC CẤP ĐỔI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD) TẠI CẤP HUYỆN   cc02 dc02
4. THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD) TẠI CẤP TỈNH 4. THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD)TẠI CẤP HUYỆN   cc02 dc02
5. KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CSDLQG VỀ DC TẠI CẤP TỈNH 5. KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CSDLQG VỀ DCTẠI CẤP HUYỆN 1. KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CSDLQG VỀ DC TẠI CẤP XÃ  
6. KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU CCCD TẠI CẤP TỈNH 6. KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU CCCDTẠI CẤP HUYỆN    
7. THỦ TỤC XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN (CMND), CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD) TẠI CẤP TỈNH 7. THỦ TỤC XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN (CMND), CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (CCCD) TẠI CẤP HUYỆN 2. THÔNG BÁO SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN cc13
8. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2 ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM TẠI CẤP TỈNH 8. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2 ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM TẠI CẤP HUYỆN 3. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2 ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM TẠI CẤP XÃ  
9. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 1      

.

Công an Nghệ An