Thứ Năm, 17/12/2020, 10:14 [GMT+7]

Phòng, chống sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại

(Congannghean.vn)-10 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 46 ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện và đạt những kết quả tích cực.

Cần nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, kiểm soát  các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh
Cần nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh
 
Theo đó, trong 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan truyền thông mở các chuyên trang, chuyên mục về văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong việc giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Qua đó, khuyến khích người dân hướng đến các loại hình văn hóa lành mạnh, bổ ích, có tính giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống chuẩn mực. 
 
Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, các cấp, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã quan tâm vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đồng thời loại bỏ dần những hủ tục, tập tục lạc hậu. Nhờ vậy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được nhân dân hưởng ứng cao; góp phần nâng cao ý thức tự giác trong việc phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp để phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại và tác động tiêu cực của các luồng văn hóa ngoại lai. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh có 689.117 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá (đạt 84,5%); 3.670 khu dân cư văn hóa (đạt 62,3%); 1.774 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 776 dòng họ văn hóa; 119 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 5 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 308 xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa thể thao đạt tiêu chí chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đạt 64,1%).
 
Cùng với sự quan tâm vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương trong việc xây dựng các giá trị văn hóa tốt đẹp, các đơn vị lực lượng vũ trang cũng đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ngăn ngừa sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật và tư tưởng, văn hóa. Trong đó, công tác quản lý xuất, nhập khẩu các tài liệu, ấn phẩm văn hóa được các cơ quan chức năng như Công an, Hải quan, Biên phòng kiểm soát chặt chẽ; nhất là khâu thẩm định và cấp phép, dán tem, bảo đảm việc xuất bản, lưu hành đúng nội dung quy định của pháp luật.
 
Đồng thời, thu giữ và ngăn chặn kịp thời việc phát tán các ấn phẩm, tài liệu trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các loại văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Về quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa, công tác phối hợp liên ngành Văn hóa - Thông tin Truyền thông - Giáo dục - Công an - Quản lý thị trường được thực hiện hiệu quả. Qua đó nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. 
 
Từ năm 2010 đến nay, đã thực hiện kiểm tra hành chính gần 1.000 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thanh, kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa (internet, photocopy, karaoke, băng đĩa nhạc, hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật...) và tổ chức hàng trăm đợt kiểm tra, ngăn chặn việc lưu hành, phát tán những ấn phẩm văn hóa độc hại như băng đĩa, sách, báo lậu. Trong 10 năm qua, đã tiến hành thanh, kiểm tra 604 lượt cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm và kinh doanh băng đĩa, hoạt động karaoke, hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật; xử phạt hành chính 124 trường hợp vi phạm với số tiền trên 500 triệu đồng.
 
Với tổ chức Đoàn, đã tăng cường phối hợp đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa cho thanh, thiếu nhi thông qua các buổi tọa đàm, hội thi, tập huấn, tuyên truyền, sinh hoạt câu lạc bộ và các cuộc thi về phòng, chống tệ nạn xã hội, các cuộc vận động “xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An thời kỳ mới” và xây dựng văn hóa học đường gắn với phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Qua đó, xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng.
.

Thùy Dương

.