Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201605/quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xii-cua-dang-cho-can-bo-lanh-dao-ve-van-hoc-nghe-thuat-va-cac-van-nghe-si-679983/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201605/quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xii-cua-dang-cho-can-bo-lanh-dao-ve-van-hoc-nghe-thuat-va-cac-van-nghe-si-679983/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ lãnh đạo về văn học nghệ thuật và các văn nghệ sĩ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 30/05/2016, 15:52 [GMT+7]

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ lãnh đạo về văn học nghệ thuật và các văn nghệ sĩ

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đợt này có sự tham gia của trên 300 đại biểu là lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; lãnh đạo các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành TW; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phụ trách văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các Hội văn học, nghệ thuật và đại diện đội ngũ văn nghệ sĩ của 25 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Ban Tuyên giáo TW phát biểu khai mạc.
Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Ban Tuyên giáo TW phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Ban tuyên giáo TW, đồng chí Phạm Văn Linh nhấn mạnh, đây là Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đầu tiên mở đầu cho đối tượng là lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và đại biểu đại diện cho đội ngũ văn nghệ sĩ trong cả nước.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật, các văn nghệ sĩ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII; đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể đơn vị và cá nhân, đưa Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí đề nghị các đại biểu trong quá trình học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết cần tập trung nghiên cứu sâu vào các nội dung cơ bản của Nghị quyết, bám sát với yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW. Việc học tập quán triệt Nghị quyết lần này cần có sự đổi mới căn bản, triển khai nghiêm túc, khắc phục triệt để bệnh hình thức trong học tập.

Các đại biểu nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết.
Các đại biểu nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết.

Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với việc đấu tranh, phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê  phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái…Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Sau khai mạc, các đại biểu tập trung nghiên cứu 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI trình tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020.

 GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận TW giới thiệu Báo cáo  chuyên đề Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới các học viên.
GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận TW giới thiệu Báo cáo chuyên đề Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới các học viên.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được giới thiệu, Hội nghị đã giành thời gian thảo luận, trao đổi, tập trung vào nội dung các đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội; đồng thời phân tích sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung liên quan lĩnh vực hoạt động của đội ngũ văn nghệ sĩ để cùng thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết nhằm hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

.

Theo Báo CAND

.