Thứ Sáu, 14/10/2022, 15:20 [GMT+7]

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCA về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng toàn văn Chỉ thị của Bộ trưởng để các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các học viện, trường Công an nhân dân (Công an các đơn vị, địa phương) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt coi trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.Với sự linh hoạt, sáng tạo trong cách tiếp cận, liên tục đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế, chú trọng phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xã hội, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân vẫn còn những hạn chế nhất định: việc bố trí cán bộ làm công tác này chưa được quan tâm đúng mức; đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, kỹ năng truyền đạt; kinh phí, tài liệu, phương tiện phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Công an các đơn vị, địa phương tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Mặt khác, trong bối cảnh tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự còn diễn biến phức tạp mà một trong những nguyên nhân chính xuất phát từ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ và người dân còn hạn chế, do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới, lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các học viện, trường Công an nhân dân (Công an các đơn vị, địa phương) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Thường xuyên tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các chương trình, đề án của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp trong chỉ đạo, theo dõi, điều hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; cần xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ không thể tách rời với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân. 

3. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”, chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù thuộc phạm vi quản lý của lực lượng Công an nhân dân góp phần giảm tỷ lệ tái phạm và vi phạm pháp luật.

4. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của từng nhóm đối tượng, địa bàn. Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân bằng hình thức phù hợp; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phù hợp với đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức giải đáp khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật về an ninh, trật tự cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Khi thực hiện thông tin, phổ biến về các lĩnh vực pháp luật, chuyên đề khác nhau cần gắn với việc đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin tới Nhân dân về cơ chế bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng/Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương hoặc của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và các ứng dụng trên thiết bị di động; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến; nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, các học viện, trường Công an nhân dân trong việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

6. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Công an các cấp, báo cáo viên pháp luật chủ động phát huy vai trò tư vấn, trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị trong xây dựng chương trình dài hạn, hàng năm về phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật của Công an các đơn vị, địa phương; có chính sách hợp lý để phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Công an các cấp.

7. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyển chọn, bố trí cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị, địa phương mình. Chủ động đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn tài liệu, giáo trình, sổ tay pháp luật và các tài liệu phổ biến khác cấp phát cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Công an các cấp. Chủ động theo dõi, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

8. Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa vào chương trình hoạt động pháp chế hàng năm; trên cơ sở đó lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách chi an ninh hàng năm của đơn vị; thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an. Cục Kế hoạch và tài chính phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách và các điều kiện về cơ sở vật chất khác nhằm thu hút, phát huy tiềm năng và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân. 

9. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) trong báo cáo định kỳ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.