Thứ Bảy, 01/01/2022, 08:27 [GMT+7]

Phát huy truyền thống 20 năm xây dựng, trưởng thành của Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương

(Congan.nghean.gov.vn)-Chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã không ngừng củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn giữ vững phẩm chất đạo đức trong sạch, liêm khiết, tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, chấp hành kỷ luật nghiêm minh, đối với công việc tận tụy và gương mẫu về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

20 năm xây dựng, trưởng thành

Ngày 11/01/2002, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương   trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.  Sự ra đời của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương, góp phần tăng cường sức chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác kiểm tra Đảng trong lực lượng Công an nhân dân.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ khác do Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ giao; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 20/12/2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 20/12/2021

 Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương luôn xứng đáng là đơn vị tham mưu chiến lược về công tác kiểm tra, giám sát, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ủy Công an Trung ương.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Kiểm tra Đảng, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, sự phối hợp giúp đỡ của Công an các đơn vị, địa phương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tiến hành kiểm tra, giám sát hàng chục nghìn lượt tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên; việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, về công tác tài chính của Đảng và các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giao.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an  phát biểu khai mạc Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 20/12/2021
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 20/12/2021

 Đặc biệt, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao trong đó đã tham gia tích cực phục vụ cấp ủy thực hiện nhiều cuộc kiểm tra như: Việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nay là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng làm trong sạch Đảng. Đặc biệt, Cơ quan  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương giúp cấp uỷ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương: Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã tiến hành kiểm tra, xác minh đề nghị xử lý và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm; phối hợp với ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát chuyên đề; kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đối với nhiều đảng viên là cán bộ diện Đảng ủy Công an Trung ương, tỉnh, thành ủy quản lý.

Năm 2019 thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Công an địa phương, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập Phòng kiểm tra, giám sát công an địa phương thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, cùng với việc tích cực đề xuất Bộ Chính trị ban hành Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam. Theo đó, Bộ Chính trị đã bổ sung thẩm quyền của Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng và đảng viên ở đảng bộ công an tỉnh, thành phố trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Kỳ họp thứ 5 UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, tháng 10/2021.
Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Kỳ họp thứ 5 UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, tháng 10/2021.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương đề xuất Ban Bí thư ban hành Quyết định số 17-QĐ/TW, ngày 22/6/2021 ban hành ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương đảm bảo số lượng và chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; nhiều cuộc phối hợp đã đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là phối hợp giải quyết tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ Công an tỉnh, thành phố... đã giúp tỉnh, thành ủy và Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp, nổi cộm tại Công an địa phương.

Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã trải qua không ít khó khăn, luôn bị tác động, áp lực từ nhiều phía, đội ngũ cán bộ trong Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương đã phấn đấu không ngừng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng, khách quan, tôn trọng sự thật, kiên trì, giáo dục, thuyết phục; kiên quyết và thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Kiểm tra Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ¬ương luôn ý thức công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động. Mặc dù có nhiều khó khăn như: Lực lượng làm công tác kiểm tra đảng còn quá ít, chưa được đào tạo chuyên ngành, chuyên sâu về công tác kiểm tra đảng, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ¬ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham mưu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong hoạt động kiểm tra là “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; phương châm xử lý “Công minh, chính xác, kịp thời”, có tác dụng tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, vừa nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thông báo kết quả kiểm tra tại Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An, tháng 11/2021.
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thông báo kết quả kiểm tra tại Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An, tháng 11/2021.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động nghiệp vụ và thực hiện quy chế, quy trình công tác, quản lý cán bộ để có biện pháp chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục làm trong sạch và củng cố đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã thực sự góp phần quan trọng vào việc tăng c¬ường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng lực l¬ượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà n¬ước và nhân dân giao phó.

Chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã không ngừng củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn giữ vững phẩm chất đạo đức trong sạch, liêm khiết, tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, chấp hành kỷ luật nghiêm minh, đối với công việc tận tụy và gương mẫu về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc: Hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Bộ, năm 2019 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và được cấp trên tặng nhiều Bằng khen khác.

Cùng với việc quan tâm chăm lo xây dựng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng uỷ Cơ quan đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương quyết định thành lập 69 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân, gồm 06 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an các đơn vị khối cơ quan Bộ và 63 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy và cán bộ kiểm tra Đảng các cấp trong Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của điều lệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Sự hình thành, phát triển của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Nghệ An

Thực hiện Quyết định số 1091/QĐ-BCA ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An, ngày 26/12/2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh. Qua một năm hoạt động, dù mới thành lập, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An, sự phối hợp của các đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh, Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh Nghệ An, tháng 12/2020.
Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh Nghệ An, tháng 12/2020.

Cơ quan UBKT đã tham mưu Đảng uỷ Công an tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ký ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với cấp ủy cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUCA ngày 14/11/2021 về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUCA ngày 09/6/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, hướng dẫn, ban hành công văn chỉ đạo cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở chấn chỉnh công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ cơ sở. Tham mưu tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên; việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, về công tác tài chính của Đảng và các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh giao.

Thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh và sự giúp đỡ của các đơn vị liên quan, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất cao; trung thực, khách quan, chính xác, hiệu quả và đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đem hết tinh thần và nghị lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Lực lượng Công an Nghệ An cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

.

Thu Hằng